ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

CPV: 31000000-6


Ilość przetargów / części

616 / 616

0,59% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

865

0,51% wszystkich wyników

Wartość przetargów

123 709 902

0,24% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2019. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2019.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2019 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2019 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
616
       Części:       
616
Przetargi
BZP  /  TED
616 / 0
Części
BZP  /  TED
616 / 0
Udział
w rynku
0,59%
Ogłoszono 616 przetargów (co stanowiło 0,59% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 616 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   865   
BZP
865
 
TED
0
 
Udział w rynku
0,51%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 865 wyników (części), co stanowiło 0,51% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
123 709 902 PLN
BZP
123 709 902
143 017 zł / przetarg
TED
0
0 zł / przetarg
Udział w rynku
0,24%
Łączna wartość branży to 123 709 902 zł brutto co stanowi 0,24% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
3
Udzielenie
z wolnej ręki
41
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
2
Udzielono 41 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 6,27% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 2 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 3 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
408
Nierozstrzygnięte
postępowania
208
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
208
Spośród wszystkich opublikowanych w 2019 roku postępowań, rozstrzygnięto 408 co stanowiło 66,23% ich liczby. Nierozstrzygnięto 208 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 208 części przetargów co stanowi 33,77% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
441 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,37

Przetargi z 2+ ofertami
423

Ofert odrzuconych
254 12,41%
Tylko jedną ofertę złożono w 441 przetargach (części) co stanowi 50,98% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 423 co stanowiło 49,02% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,37 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
89,77%
Usługi
3,25%
Roboty budowlane
6,98%
Dostawy
553
Usługi
20
Roboty Budowlane
43
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (553 ogłoszeń), które stanowią 89,77% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (43 / 6,98%) oraz usługi (20 / 3,25%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
610
WR
3
PO
2
LE
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (610 ogłoszeń) stanowiący 99,03% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
7 136
Śr. % wartości wadium
3,11%
Ilość z wadium
168
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 168 przetargów spośród 616 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 27,27% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 7 136,14 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
10 dni
BZP
10 dni
TED
0 dni
Termin od 1-8 dni
48,38%
Średnio wykonawcy mają 10 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 0 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 298 przetargów co stanowi 48,38% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
31 dni
BZP
31 dni
TED
0 dni
Udzielenie do 14 dni
12,02%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 31 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 104 co stanowi 12,02% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
21,27%
BZP
131
TED
0
RAZEM
131
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 131 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 21,27% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
standardowa
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
1 617 znaków
Śr. długość warunków
885 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest standardowy. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1617 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (885 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 80% WAGAKRYTERIÓW 39% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,60
Ilość z pozacenowymi
490
Śr. waga kryt. ceny
69%
Śr. ilość kryteriów
2,29
W 126 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 20% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 69%. Dla 490 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 61%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 44%
415
zamawiających
 

 56%
510
wykonawców
 
Zamawiający
415
Wykonawcy
510
RAZEM
925
Rozpoznano łącznie 925 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 415 to zamawiający stanowiący 44% tych podmiotów a 510 to wykonawcy, którzy stanową grupę 56%.