Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

CPV: 48000000-8


Ilość przetargów / części

1 811 / 3 360

1,27% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 584

0,76% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 500 073 481

1,05% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2015. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2015.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2015 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2015 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
1 811
       Części:       
3 360
Przetargi
BZP  /  TED
1341 / 470
Części
BZP  /  TED
2196 / 1164
Udział
w rynku
1,27%
Ogłoszono 1 811 przetargów (co stanowiło 1,27% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 3 360 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   2 584   
BZP
1 743
 
TED
841
 
Udział w rynku
0,76%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 2 584 wyników (części), co stanowiło 0,76% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
1 500 073 481 PLN
BZP
240 128 992
137 768 zł / przetarg
TED
1 259 944 489
1 498 150 zł / przetarg
Udział w rynku
1,05%
Łączna wartość branży to 1 500 073 481 zł brutto co stanowi 1,05% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
77
Udzielenie
z wolnej ręki
167
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
7
Udzielono 167 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 8,78% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 7 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 77 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
1 092
Nierozstrzygnięte
postępowania
719
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1333
Spośród wszystkich opublikowanych w 2015 roku postępowań, rozstrzygnięto 1 092 co stanowiło 60,30% ich liczby. Nierozstrzygnięto 719 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 333 części przetargów co stanowi 39,70% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
1433 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,25

Przetargi z 2+ ofertami
1138

Ofert odrzuconych
455 7,83%
Tylko jedną ofertę złożono w 1433 przetargach (części) co stanowi 55,46% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 1138 co stanowiło 44,54% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,25 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
90,12%
Usługi
9,61%
Roboty budowlane
0,28%
Dostawy
1 632
Usługi
174
Roboty Budowlane
5
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (1632 ogłoszeń), które stanowią 90,12% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (174 / 9,61%) oraz roboty budowlane (5 / 0,28%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
1708
WR
77
PO
17
LE
4
NO
3
DK
2
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1708 ogłoszeń) stanowiący 94,31% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
56 250
Śr. % wartości wadium
1,73%
Ilość z wadium
597
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 597 przetargów spośród 1811 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 32,97% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 56 249,54 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
18 dni
BZP
12 dni
TED
36 dni
Termin od 1-8 dni
33,79%
Średnio wykonawcy mają 18 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 12 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 36 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 612 przetargów co stanowi 33,79% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
42 dni
BZP
36 dni
TED
53 dni
Udzielenie do 14 dni
14,13%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 42 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 365 co stanowi 14,13% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
12,31%
BZP
0
TED
223
RAZEM
223
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 223 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 12,31% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
1 362 znaków
Śr. długość warunków
4 982 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1362 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (4982 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 65% WAGAKRYTERIÓW 13% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,12
Ilość z pozacenowymi
1 186
Śr. waga kryt. ceny
92%
Śr. ilość kryteriów
1,73
W 625 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 35% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 92%. Dla 1186 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 87%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 40%
863
zamawiających
 

 60%
1259
wykonawców
 
Zamawiający
863
Wykonawcy
1259
RAZEM
2122
Rozpoznano łącznie 2122 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 863 to zamawiający stanowiący 40% tych podmiotów a 1259 to wykonawcy, którzy stanową grupę 60%.