ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

CPV: 18000000-9


Ilość przetargów / części

596 / 1 911

0,43% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 275

0,61% wszystkich wyników

Wartość przetargów

149 233 059

0,19% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2018. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2018.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2018 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2018 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
596
       Części:       
1 911
Przetargi
BZP  /  TED
551 / 45
Części
BZP  /  TED
1267 / 644
Udział
w rynku
0,43%
Ogłoszono 596 przetargów (co stanowiło 0,43% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 1 911 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1 275   
BZP
1 254
 
TED
21
 
Udział w rynku
0,61%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 275 wyników (części), co stanowiło 0,61% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
149 233 059 PLN
BZP
139 674 528
111 383 zł / przetarg
TED
9 558 531
455 168 zł / przetarg
Udział w rynku
0,19%
Łączna wartość branży to 149 233 059 zł brutto co stanowi 0,19% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
9
Udzielenie
z wolnej ręki
10
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
1
Udzielono 10 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 1,68% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 1 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 9 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
488
Nierozstrzygnięte
postępowania
108
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
346
Spośród wszystkich opublikowanych w 2018 roku postępowań, rozstrzygnięto 488 co stanowiło 81,88% ich liczby. Nierozstrzygnięto 108 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 346 części przetargów co stanowi 18,12% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
627 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,17

Przetargi z 2+ ofertami
646

Ofert odrzuconych
209 7,55%
Tylko jedną ofertę złożono w 627 przetargach (części) co stanowi 49,18% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 646 co stanowiło 50,82% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,17 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
98,66%
Usługi
1,34%
Roboty budowlane
0,00%
Dostawy
588
Usługi
8
Roboty Budowlane
0
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (588 ogłoszeń), które stanowią 98,66% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (8 / 1,34%) oraz roboty budowlane ( / 0,00%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
587
WR
9
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (587 ogłoszeń) stanowiący 98,49% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
59 607
Śr. % wartości wadium
12,32%
Ilość z wadium
163
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 163 przetargów spośród 596 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 27,35% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 59 607,33 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
14 dni
BZP
12 dni
TED
40 dni
Termin od 1-8 dni
34,73%
Średnio wykonawcy mają 14 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 12 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 40 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 207 przetargów co stanowi 34,73% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
50 dni
BZP
50 dni
TED
51 dni
Udzielenie do 14 dni
4,78%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 50 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 61 co stanowi 4,78% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
6,38%
BZP
34
TED
4
RAZEM
38
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 38 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 6,38% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
3 319 znaków
Śr. długość warunków
1 799 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3319 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1799 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 77% WAGAKRYTERIÓW 36% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,43
Ilość z pozacenowymi
460
Śr. waga kryt. ceny
72%
Śr. ilość kryteriów
2,11
W 136 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 23% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 72%. Dla 460 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 64%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 50%
421
zamawiających
 

 50%
413
wykonawców
 
Zamawiający
421
Wykonawcy
413
RAZEM
834
Rozpoznano łącznie 834 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 421 to zamawiający stanowiący 50% tych podmiotów a 413 to wykonawcy, którzy stanową grupę 50%.