Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Druki i produkty podobne

CPV: 22000000-0


Ilość przetargów / części

1 280 / 6 855

0,74% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 469

0,84% wszystkich wyników

Wartość przetargów

190 509 378

0,14% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2014. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 22000000-0 - Druki i produkty podobne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2014.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2014 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2014 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
1 280
       Części:       
6 855
Przetargi
BZP  /  TED
1217 / 63
Części
BZP  /  TED
6731 / 124
Udział
w rynku
0,74%
Ogłoszono 1 280 przetargów (co stanowiło 0,74% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 6 855 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   3 469   
BZP
3 368
 
TED
101
 
Udział w rynku
0,84%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 3 469 wyników (części), co stanowiło 0,84% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
190 509 378 PLN
BZP
157 678 210
46 817 zł / przetarg
TED
32 831 168
325 061 zł / przetarg
Udział w rynku
0,14%
Łączna wartość branży to 190 509 378 zł brutto co stanowi 0,14% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
56
Udzielenie
z wolnej ręki
118
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
132
Udzielono 118 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 8,79% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 132 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 56 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
1 069
Nierozstrzygnięte
postępowania
211
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1130
Spośród wszystkich opublikowanych w 2014 roku postępowań, rozstrzygnięto 1 069 co stanowiło 83,52% ich liczby. Nierozstrzygnięto 211 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 130 części przetargów co stanowi 16,48% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
976 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
3,55

Przetargi z 2+ ofertami
2486

Ofert odrzuconych
1252 10,17%
Tylko jedną ofertę złożono w 976 przetargach (części) co stanowi 28,13% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 2486 co stanowiło 71,87% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 3,55 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
83,67%
Usługi
16,17%
Roboty budowlane
0,16%
Dostawy
1 071
Usługi
207
Roboty Budowlane
2
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (1071 ogłoszeń), które stanowią 83,67% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (207 / 16,17%) oraz roboty budowlane (2 / 0,16%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
1217
LE
5
WR
56
KON
1
PO
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1217 ogłoszeń) stanowiący 95,08% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
10 828
Śr. % wartości wadium
2,07%
Ilość z wadium
143
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 143 przetargów spośród 1280 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 11,17% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 10 827,85 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
15 dni
BZP
14 dni
TED
35 dni
Termin od 1-8 dni
42,27%
Średnio wykonawcy mają 15 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 14 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 35 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 541 przetargów co stanowi 42,27% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
59 dni
BZP
60 dni
TED
31 dni
Udzielenie do 14 dni
8,33%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 59 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 289 co stanowi 8,33% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
2,42%
BZP
0
TED
31
RAZEM
31
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 31 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 2,42% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
niska
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
954 znaków
Śr. długość warunków
1 444 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest niski. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (954 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1444 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 42% WAGAKRYTERIÓW 68% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,10
Ilość z pozacenowymi
537
Śr. waga kryt. ceny
72%
Śr. ilość kryteriów
1,46
W 743 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 58% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 72%. Dla 537 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 32%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 37%
732
zamawiających
 

 63%
1222
wykonawców
 
Zamawiający
732
Wykonawcy
1222
RAZEM
1954
Rozpoznano łącznie 1954 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 732 to zamawiający stanowiący 37% tych podmiotów a 1222 to wykonawcy, którzy stanową grupę 63%.