ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Produkty chemiczne

CPV: 24000000-4


Ilość przetargów / części

1 136 / 4 554

0,80% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 552

1,04% wszystkich wyników

Wartość przetargów

430 333 473

0,30% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,32

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2015. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 24000000-4 - Produkty chemiczne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2015.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2015 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2015 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
1 136
       Części:       
4 554
Przetargi
BZP  /  TED
949 / 187
Części
BZP  /  TED
3789 / 765
Udział
w rynku
0,80%
Ogłoszono 1 136 przetargów (co stanowiło 0,80% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 4 554 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   3 552   
BZP
3 008
 
TED
544
 
Udział w rynku
1,04%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 3 552 wyników (części), co stanowiło 1,04% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
430 333 473 PLN
BZP
158 816 949
52 798 zł / przetarg
TED
271 516 524
499 111 zł / przetarg
Udział w rynku
0,30%
Łączna wartość branży to 430 333 473 zł brutto co stanowi 0,30% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
6
Udzielenie
z wolnej ręki
93
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
21
Udzielono 93 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 7,60% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 21 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 6 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
841
Nierozstrzygnięte
postępowania
295
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1182
Spośród wszystkich opublikowanych w 2015 roku postępowań, rozstrzygnięto 841 co stanowiło 74,03% ich liczby. Nierozstrzygnięto 295 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 182 części przetargów co stanowi 25,97% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
1537 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,32

Przetargi z 2+ ofertami
2010

Ofert odrzuconych
555 6,74%
Tylko jedną ofertę złożono w 1537 przetargach (części) co stanowi 43,27% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 2010 co stanowiło 56,73% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,32 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
99,82%
Usługi
0,18%
Roboty budowlane
0,00%
Dostawy
1 134
Usługi
2
Roboty Budowlane
0
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (1134 ogłoszeń), które stanowią 99,82% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (2 / 0,18%) oraz roboty budowlane ( / 0,00%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
1117
NO
2
LE
4
WR
6
PO
7
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1117 ogłoszeń) stanowiący 98,33% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
60 833
Śr. % wartości wadium
2,29%
Ilość z wadium
231
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 231 przetargów spośród 1136 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 20,33% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 60 832,88 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
16 dni
BZP
13 dni
TED
35 dni
Termin od 1-8 dni
35,74%
Średnio wykonawcy mają 16 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 13 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 35 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 406 przetargów co stanowi 35,74% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
42 dni
BZP
43 dni
TED
34 dni
Udzielenie do 14 dni
16,75%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 42 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 595 co stanowi 16,75% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
1,41%
BZP
0
TED
16
RAZEM
16
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 16 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 1,41% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
951 znaków
Śr. długość warunków
2 711 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (951 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2711 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 69% WAGAKRYTERIÓW 18% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,03
Ilość z pozacenowymi
780
Śr. waga kryt. ceny
87%
Śr. ilość kryteriów
1,70
W 356 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 31% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 87%. Dla 780 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 82%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 35%
567
zamawiających
 

 65%
1009
wykonawców
 
Zamawiający
567
Wykonawcy
1009
RAZEM
1576
Rozpoznano łącznie 1576 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 567 to zamawiający stanowiący 35% tych podmiotów a 1009 to wykonawcy, którzy stanową grupę 65%.