ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

CPV: 32000000-3


Ilość przetargów / części

892 / 3 818

0,70% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 391

0,48% wszystkich wyników

Wartość przetargów

416 607 065

0,34% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2016. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2016.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2016 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2016 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
892
       Części:       
3 818
Przetargi
BZP  /  TED
723 / 169
Części
BZP  /  TED
1308 / 2510
Udział
w rynku
0,70%
Ogłoszono 892 przetargów (co stanowiło 0,70% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 3 818 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1 391   
BZP
1 193
 
TED
198
 
Udział w rynku
0,48%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 391 wyników (części), co stanowiło 0,48% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
416 607 065 PLN
BZP
152 763 968
128 050 zł / przetarg
TED
263 843 097
1 332 541 zł / przetarg
Udział w rynku
0,34%
Łączna wartość branży to 416 607 065 zł brutto co stanowi 0,34% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
15
Udzielenie
z wolnej ręki
43
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
2
Udzielono 43 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 4,67% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 2 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 15 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
615
Nierozstrzygnięte
postępowania
277
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1185
Spośród wszystkich opublikowanych w 2016 roku postępowań, rozstrzygnięto 615 co stanowiło 68,95% ich liczby. Nierozstrzygnięto 277 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 185 części przetargów co stanowi 31,05% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
598 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,65

Przetargi z 2+ ofertami
787

Ofert odrzuconych
447 12,13%
Tylko jedną ofertę złożono w 598 przetargach (części) co stanowi 42,99% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 787 co stanowiło 57,01% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,65 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
88,34%
Usługi
7,74%
Roboty budowlane
3,92%
Dostawy
788
Usługi
69
Roboty Budowlane
35
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (788 ogłoszeń), które stanowią 88,34% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (69 / 7,74%) oraz roboty budowlane (35 / 3,92%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
860
WR
15
PO
9
NO
2
LE
5
ZC
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (860 ogłoszeń) stanowiący 96,41% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
131 269
Śr. % wartości wadium
7,95%
Ilość z wadium
229
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 229 przetargów spośród 892 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 25,67% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 131 269,34 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
15 dni
BZP
10 dni
TED
36 dni
Termin od 1-8 dni
34,30%
Średnio wykonawcy mają 15 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 36 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 306 przetargów co stanowi 34,30% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
75 dni
BZP
79 dni
TED
54 dni
Udzielenie do 14 dni
7,33%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 75 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 102 co stanowi 7,33% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
2,91%
BZP
1
TED
25
RAZEM
26
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 26 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 2,91% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
niska
Śr. ilość poświadczeń
3 dokumenty
Śr. długość opisu
1 362 znaków
Śr. długość warunków
2 825 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest niski. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 3 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1362 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2825 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 74% WAGAKRYTERIÓW 23% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,09
Ilość z pozacenowymi
656
Śr. waga kryt. ceny
83%
Śr. ilość kryteriów
1,80
W 236 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 26% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 83%. Dla 656 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 77%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 43%
553
zamawiających
 

 57%
732
wykonawców
 
Zamawiający
553
Wykonawcy
732
RAZEM
1285
Rozpoznano łącznie 1285 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 553 to zamawiający stanowiący 43% tych podmiotów a 732 to wykonawcy, którzy stanową grupę 57%.