ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

CPV: 32000000-3


Ilość przetargów / części

1 098 / 2 175

0,78% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 394

0,54% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 368 378 886

0,82% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,28

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2017. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2017.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2017 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2017 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
1 098
       Części:       
2 175
Przetargi
BZP  /  TED
827 / 271
Części
BZP  /  TED
1537 / 638
Udział
w rynku
0,78%
Ogłoszono 1 098 przetargów (co stanowiło 0,78% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 2 175 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1 394   
BZP
1 209
 
TED
185
 
Udział w rynku
0,54%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 394 wyników (części), co stanowiło 0,54% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
1 368 378 886 PLN
BZP
216 151 137
178 785 zł / przetarg
TED
1 152 227 749
6 228 258 zł / przetarg
Udział w rynku
0,82%
Łączna wartość branży to 1 368 378 886 zł brutto co stanowi 0,82% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
6
Udzielenie
z wolnej ręki
15
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 15 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 1,36% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 6 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
648
Nierozstrzygnięte
postępowania
450
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
891
Spośród wszystkich opublikowanych w 2017 roku postępowań, rozstrzygnięto 648 co stanowiło 59,02% ich liczby. Nierozstrzygnięto 450 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 891 części przetargów co stanowi 40,98% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
739 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,20

Przetargi z 2+ ofertami
647

Ofert odrzuconych
370 12,06%
Tylko jedną ofertę złożono w 739 przetargach (części) co stanowi 53,01% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 647 co stanowiło 46,99% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,20 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
83,33%
Usługi
10,20%
Roboty budowlane
6,47%
Dostawy
915
Usługi
112
Roboty Budowlane
71
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (915 ogłoszeń), które stanowią 83,33% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (112 / 10,20%) oraz roboty budowlane (71 / 6,47%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
1080
PO
7
LE
2
WR
6
NO
3
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1080 ogłoszeń) stanowiący 98,36% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
891 778
Śr. % wartości wadium
23,93%
Ilość z wadium
334
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 334 przetargów spośród 1098 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 30,42% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 891 778,27 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
17 dni
BZP
10 dni
TED
36 dni
Termin od 1-8 dni
34,15%
Średnio wykonawcy mają 17 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 36 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 375 przetargów co stanowi 34,15% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
82 dni
BZP
84 dni
TED
72 dni
Udzielenie do 14 dni
6,53%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 82 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 91 co stanowi 6,53% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
18,31%
BZP
116
TED
85
RAZEM
201
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 201 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 18,31% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
2 331 znaków
Śr. długość warunków
2 750 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2331 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2750 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 67% WAGAKRYTERIÓW 37% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,57
Ilość z pozacenowymi
732
Śr. waga kryt. ceny
75%
Śr. ilość kryteriów
2,05
W 366 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 33% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 75%. Dla 732 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 63%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 47%
698
zamawiających
 

 53%
763
wykonawców
 
Zamawiający
698
Wykonawcy
763
RAZEM
1461
Rozpoznano łącznie 1461 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 698 to zamawiający stanowiący 47% tych podmiotów a 763 to wykonawcy, którzy stanową grupę 53%.