ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

CPV: 38000000-5


Ilość przetargów / części

4 538 / 12 120

2,18% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

9 062

2,07% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 351 213 649

1,06% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2013. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego). Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2013.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2013 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2013 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
4 538
       Części:       
12 120
Przetargi
BZP  /  TED
3621 / 917
Części
BZP  /  TED
8817 / 3303
Udział
w rynku
2,18%
Ogłoszono 4 538 przetargów (co stanowiło 2,18% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 12 120 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   9 062   
BZP
6 740
 
TED
2 322
 
Udział w rynku
2,07%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 9 062 wyników (części), co stanowiło 2,07% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
1 351 213 649 PLN
BZP
484 123 376
71 828 zł / przetarg
TED
867 090 273
373 424 zł / przetarg
Udział w rynku
1,06%
Łączna wartość branży to 1 351 213 649 zł brutto co stanowi 1,06% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
135
Udzielenie
z wolnej ręki
257
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
24
Udzielono 257 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 5,52% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 24 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 135 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
3 093
Nierozstrzygnięte
postępowania
1 445
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
3859
Spośród wszystkich opublikowanych w 2013 roku postępowań, rozstrzygnięto 3 093 co stanowiło 68,16% ich liczby. Nierozstrzygnięto 1 445 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 3 859 części przetargów co stanowi 31,84% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
5449 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,90

Przetargi z 2+ ofertami
3568

Ofert odrzuconych
1141 6,64%
Tylko jedną ofertę złożono w 5449 przetargach (części) co stanowi 60,13% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 3568 co stanowiło 39,87% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,90 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
98,33%
Usługi
1,54%
Roboty budowlane
0,13%
Dostawy
4 462
Usługi
70
Roboty Budowlane
6
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (4462 ogłoszeń), które stanowią 98,33% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (70 / 1,54%) oraz roboty budowlane (6 / 0,13%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
4389
WR
135
DK
2
NB
3
PO
7
NO
2
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (4389 ogłoszeń) stanowiący 96,72% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
127 939
Śr. % wartości wadium
8,63%
Ilość z wadium
994
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 994 przetargów spośród 4538 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 21,90% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 127 938,95 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
17 dni
BZP
10 dni
TED
39 dni
Termin od 1-8 dni
31,14%
Średnio wykonawcy mają 17 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 39 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 1413 przetargów co stanowi 31,14% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
44 dni
BZP
45 dni
TED
42 dni
Udzielenie do 14 dni
10,99%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 44 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 996 co stanowi 10,99% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
13,55%
BZP
0
TED
615
RAZEM
615
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 615 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 13,55% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
1 071 znaków
Śr. długość warunków
3 578 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1071 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3578 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 29% WAGAKRYTERIÓW 85% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,06
Ilość z pozacenowymi
1 298
Śr. waga kryt. ceny
76%
Śr. ilość kryteriów
1,30
W 3 240 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 71% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 76%. Dla 1298 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 15%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 25%
1054
zamawiających
 

 75%
3069
wykonawców
 
Zamawiający
1054
Wykonawcy
3069
RAZEM
4123
Rozpoznano łącznie 4123 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1054 to zamawiający stanowiący 25% tych podmiotów a 3069 to wykonawcy, którzy stanową grupę 75%.