ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny przemysłowe

CPV: 42000000-6


Ilość przetargów / części

897 / 1 577

0,65% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

935

0,45% wszystkich wyników

Wartość przetargów

347 338 598

0,43% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2018. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 42000000-6 - Maszyny przemysłowe. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2018.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2018 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2018 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
897
       Części:       
1 577
Przetargi
BZP  /  TED
815 / 82
Części
BZP  /  TED
1227 / 350
Udział
w rynku
0,65%
Ogłoszono 897 przetargów (co stanowiło 0,65% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 1 577 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   935   
BZP
885
 
TED
50
 
Udział w rynku
0,45%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 935 wyników (części), co stanowiło 0,45% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
347 338 598 PLN
BZP
159 820 015
180 588 zł / przetarg
TED
187 518 583
3 750 372 zł / przetarg
Udział w rynku
0,43%
Łączna wartość branży to 347 338 598 zł brutto co stanowi 0,43% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
19
Udzielenie
z wolnej ręki
10
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 10 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 1,13% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 19 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
651
Nierozstrzygnięte
postępowania
246
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
432
Spośród wszystkich opublikowanych w 2018 roku postępowań, rozstrzygnięto 651 co stanowiło 72,58% ich liczby. Nierozstrzygnięto 246 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 432 części przetargów co stanowi 27,42% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
564 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,86

Przetargi z 2+ ofertami
370

Ofert odrzuconych
137 7,86%
Tylko jedną ofertę złożono w 564 przetargach (części) co stanowi 60,32% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 370 co stanowiło 39,68% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,86 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
84,62%
Usługi
3,90%
Roboty budowlane
11,48%
Dostawy
759
Usługi
35
Roboty Budowlane
103
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (759 ogłoszeń), które stanowią 84,62% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (103 / 11,48%) oraz usługi (35 / 3,90%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
876
WR
19
PO
2
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (876 ogłoszeń) stanowiący 97,66% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
37 314
Śr. % wartości wadium
2,13%
Ilość z wadium
299
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 299 przetargów spośród 897 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 33,33% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 37 314,24 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
13 dni
BZP
11 dni
TED
32 dni
Termin od 1-8 dni
31,10%
Średnio wykonawcy mają 13 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 32 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 279 przetargów co stanowi 31,10% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
45 dni
BZP
43 dni
TED
76 dni
Udzielenie do 14 dni
8,34%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 45 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 78 co stanowi 8,34% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
24,97%
BZP
196
TED
28
RAZEM
224
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 224 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 24,97% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
2 204 znaków
Śr. długość warunków
2 434 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2204 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2434 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 78% WAGAKRYTERIÓW 37% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,59
Ilość z pozacenowymi
703
Śr. waga kryt. ceny
71%
Śr. ilość kryteriów
2,25
W 194 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 22% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 71%. Dla 703 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 63%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 55%
551
zamawiających
 

 45%
447
wykonawców
 
Zamawiający
551
Wykonawcy
447
RAZEM
998
Rozpoznano łącznie 998 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 551 to zamawiający stanowiący 55% tych podmiotów a 447 to wykonawcy, którzy stanową grupę 45%.