ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

CPV: 80000000-4


Ilość przetargów / części

3 140 / 8 949

2,21% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

11 335

3,32% wszystkich wyników

Wartość przetargów

361 948 732

0,25% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2015. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2015.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2015 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2015 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
3 140
       Części:       
8 949
Przetargi
BZP  /  TED
2631 / 509
Części
BZP  /  TED
7164 / 1785
Udział
w rynku
2,21%
Ogłoszono 3 140 przetargów (co stanowiło 2,21% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 8 949 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   11 335   
BZP
9 215
 
TED
2 120
 
Udział w rynku
3,32%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 11 335 wyników (części), co stanowiło 3,32% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
361 948 732 PLN
BZP
148 469 354
16 112 zł / przetarg
TED
213 479 378
100 698 zł / przetarg
Udział w rynku
0,25%
Łączna wartość branży to 361 948 732 zł brutto co stanowi 0,25% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
129
Udzielenie
z wolnej ręki
397
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
2
Udzielono 397 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 11,65% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 2 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 129 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
2 367
Nierozstrzygnięte
postępowania
773
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
2203
Spośród wszystkich opublikowanych w 2015 roku postępowań, rozstrzygnięto 2 367 co stanowiło 75,38% ich liczby. Nierozstrzygnięto 773 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 2 203 części przetargów co stanowi 24,62% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
4716 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
3,79

Przetargi z 2+ ofertami
6599

Ofert odrzuconych
6484 15,10%
Tylko jedną ofertę złożono w 4716 przetargach (części) co stanowi 41,61% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 6599 co stanowiło 58,39% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 3,79 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,19%
Usługi
99,68%
Roboty budowlane
0,13%
Dostawy
6
Usługi
3 130
Roboty Budowlane
4
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (3130 ogłoszeń), które stanowią 99,68% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (6 / 0,19%) oraz roboty budowlane (4 / 0,13%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
3000
WR
129
KON
4
LE
3
PO
2
NO
2
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (3000 ogłoszeń) stanowiący 95,54% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
14 568
Śr. % wartości wadium
2,47%
Ilość z wadium
189
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 189 przetargów spośród 3140 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 6,02% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 14 567,88 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
10 dni
BZP
10 dni
TED
12 dni
Termin od 1-8 dni
52,17%
Średnio wykonawcy mają 10 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 12 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 1638 przetargów co stanowi 52,17% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
60 dni
BZP
67 dni
TED
33 dni
Udzielenie do 14 dni
10,31%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 60 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 1169 co stanowi 10,31% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
10,35%
BZP
0
TED
325
RAZEM
325
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 325 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 10,35% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
2 761 znaków
Śr. długość warunków
3 514 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2761 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3514 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 75% WAGAKRYTERIÓW 30% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,63
Ilość z pozacenowymi
2 363
Śr. waga kryt. ceny
78%
Śr. ilość kryteriów
2,23
W 777 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 25% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 78%. Dla 2363 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 70%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 16%
915
zamawiających
 

 84%
4616
wykonawców
 
Zamawiający
915
Wykonawcy
4616
RAZEM
5531
Rozpoznano łącznie 5531 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 915 to zamawiający stanowiący 16% tych podmiotów a 4616 to wykonawcy, którzy stanową grupę 84%.