ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

CPV: 18000000-9


Ilość przetargów / części

876 / 2 654

0,43% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 829

0,41% wszystkich wyników

Wartość przetargów

394 968 213

0,31% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2012. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2012.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2012 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2012 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
876
       Części:       
2 654
Przetargi
BZP  /  TED
781 / 95
Części
BZP  /  TED
1945 / 709
Udział
w rynku
0,43%
Ogłoszono 876 przetargów (co stanowiło 0,43% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 2 654 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1 829   
BZP
1 494
 
TED
335
 
Udział w rynku
0,41%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 829 wyników (części), co stanowiło 0,41% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
394 968 213 PLN
BZP
86 199 265
57 697 zł / przetarg
TED
308 768 948
921 698 zł / przetarg
Udział w rynku
0,31%
Łączna wartość branży to 394 968 213 zł brutto co stanowi 0,31% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
4
Udzielenie
z wolnej ręki
20
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
30
Udzielono 20 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 2,24% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 30 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 4 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
662
Nierozstrzygnięte
postępowania
214
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
648
Spośród wszystkich opublikowanych w 2012 roku postępowań, rozstrzygnięto 662 co stanowiło 75,57% ich liczby. Nierozstrzygnięto 214 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 648 części przetargów co stanowi 24,43% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
684 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,78

Przetargi z 2+ ofertami
1145

Ofert odrzuconych
492 9,66%
Tylko jedną ofertę złożono w 684 przetargach (części) co stanowi 37,40% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 1145 co stanowiło 62,60% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,78 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
98,06%
Usługi
1,94%
Roboty budowlane
0,00%
Dostawy
859
Usługi
17
Roboty Budowlane
0
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (859 ogłoszeń), które stanowią 98,06% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (17 / 1,94%) oraz roboty budowlane ( / 0,00%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
864
PO
3
DK
1
LE
3
WR
4
NO
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (864 ogłoszeń) stanowiący 98,63% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
162 431
Śr. % wartości wadium
8,90%
Ilość z wadium
151
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 151 przetargów spośród 876 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 17,24% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 162 431,04 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
19 dni
BZP
16 dni
TED
36 dni
Termin od 1-8 dni
32,65%
Średnio wykonawcy mają 19 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 16 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 36 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 286 przetargów co stanowi 32,65% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
49 dni
BZP
47 dni
TED
58 dni
Udzielenie do 14 dni
8,80%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 49 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 161 co stanowi 8,80% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,23%
BZP
0
TED
2
RAZEM
2
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 2 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,23% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
1 351 znaków
Śr. długość warunków
2 021 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1351 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2021 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 41% WAGAKRYTERIÓW 80% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,04
Ilość z pozacenowymi
359
Śr. waga kryt. ceny
67%
Śr. ilość kryteriów
1,42
W 517 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 59% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 67%. Dla 359 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 20%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 40%
593
zamawiających
 

 60%
867
wykonawców
 
Zamawiający
593
Wykonawcy
867
RAZEM
1460
Rozpoznano łącznie 1460 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 593 to zamawiający stanowiący 40% tych podmiotów a 867 to wykonawcy, którzy stanową grupę 60%.