ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Druki i produkty podobne

CPV: 22000000-0


Ilość przetargów / części

731 / 1 607

0,53% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 482

0,71% wszystkich wyników

Wartość przetargów

110 193 564

0,14% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2018. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 22000000-0 - Druki i produkty podobne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2018.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2018 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2018 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
731
       Części:       
1 607
Przetargi
BZP  /  TED
717 / 14
Części
BZP  /  TED
1566 / 41
Udział
w rynku
0,53%
Ogłoszono 731 przetargów (co stanowiło 0,53% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 1 607 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1 482   
BZP
1 467
 
TED
15
 
Udział w rynku
0,71%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 482 wyników (części), co stanowiło 0,71% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
110 193 564 PLN
BZP
95 441 152
65 059 zł / przetarg
TED
14 752 412
983 494 zł / przetarg
Udział w rynku
0,14%
Łączna wartość branży to 110 193 564 zł brutto co stanowi 0,14% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
25
Udzielenie
z wolnej ręki
5
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
67
Udzielono 5 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 0,70% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 67 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 25 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
588
Nierozstrzygnięte
postępowania
143
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
314
Spośród wszystkich opublikowanych w 2018 roku postępowań, rozstrzygnięto 588 co stanowiło 80,44% ich liczby. Nierozstrzygnięto 143 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 314 części przetargów co stanowi 19,56% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
520 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,86

Przetargi z 2+ ofertami
958

Ofert odrzuconych
425 10,03%
Tylko jedną ofertę złożono w 520 przetargach (części) co stanowi 35,09% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 958 co stanowiło 64,91% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,86 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
86,32%
Usługi
13,68%
Roboty budowlane
0,00%
Dostawy
631
Usługi
100
Roboty Budowlane
0
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (631 ogłoszeń), które stanowią 86,32% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (100 / 13,68%) oraz roboty budowlane ( / 0,00%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
705
WR
25
LE
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (705 ogłoszeń) stanowiący 96,44% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
26 250
Śr. % wartości wadium
9,96%
Ilość z wadium
81
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 81 przetargów spośród 731 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 11,08% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 26 250,35 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
12 dni
BZP
12 dni
TED
32 dni
Termin od 1-8 dni
44,60%
Średnio wykonawcy mają 12 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 12 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 32 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 326 przetargów co stanowi 44,60% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
41 dni
BZP
41 dni
TED
58 dni
Udzielenie do 14 dni
6,34%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 41 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 94 co stanowi 6,34% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
19,56%
BZP
136
TED
7
RAZEM
143
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 143 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 19,56% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
niska
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
1 145 znaków
Śr. długość warunków
1 198 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest niski. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1145 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1198 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 72% WAGAKRYTERIÓW 38% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,28
Ilość z pozacenowymi
529
Śr. waga kryt. ceny
72%
Śr. ilość kryteriów
1,92
W 202 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 28% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 72%. Dla 529 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 62%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 41%
368
zamawiających
 

 59%
515
wykonawców
 
Zamawiający
368
Wykonawcy
515
RAZEM
883
Rozpoznano łącznie 883 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 368 to zamawiający stanowiący 41% tych podmiotów a 515 to wykonawcy, którzy stanową grupę 59%.