ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

CPV: 31000000-6


Ilość przetargów / części

872 / 3 139

0,69% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 317

0,45% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 071 753 352

0,88% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2016. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2016.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2016 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2016 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
872
       Części:       
3 139
Przetargi
BZP  /  TED
664 / 208
Części
BZP  /  TED
1342 / 1797
Udział
w rynku
0,69%
Ogłoszono 872 przetargów (co stanowiło 0,69% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 3 139 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1 317   
BZP
1 081
 
TED
236
 
Udział w rynku
0,45%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 317 wyników (części), co stanowiło 0,45% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
1 071 753 352 PLN
BZP
143 494 525
132 742 zł / przetarg
TED
928 258 827
3 933 300 zł / przetarg
Udział w rynku
0,88%
Łączna wartość branży to 1 071 753 352 zł brutto co stanowi 0,88% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
18
Udzielenie
z wolnej ręki
64
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
7
Udzielono 64 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 6,97% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 7 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 18 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
526
Nierozstrzygnięte
postępowania
346
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1245
Spośród wszystkich opublikowanych w 2016 roku postępowań, rozstrzygnięto 526 co stanowiło 60,32% ich liczby. Nierozstrzygnięto 346 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 245 części przetargów co stanowi 39,68% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
561 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,79

Przetargi z 2+ ofertami
754

Ofert odrzuconych
473 12,88%
Tylko jedną ofertę złożono w 561 przetargach (części) co stanowi 42,60% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 754 co stanowiło 57,40% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,79 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
88,76%
Usługi
5,73%
Roboty budowlane
5,50%
Dostawy
774
Usługi
50
Roboty Budowlane
48
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (774 ogłoszeń), które stanowią 88,76% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (50 / 5,73%) oraz roboty budowlane (48 / 5,50%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
835
PO
18
WR
18
DK
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (835 ogłoszeń) stanowiący 95,76% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
247 401
Śr. % wartości wadium
6,71%
Ilość z wadium
251
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 251 przetargów spośród 872 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 28,78% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 247 400,77 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
16 dni
BZP
11 dni
TED
33 dni
Termin od 1-8 dni
29,13%
Średnio wykonawcy mają 16 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 33 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 254 przetargów co stanowi 29,13% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
58 dni
BZP
58 dni
TED
59 dni
Udzielenie do 14 dni
8,88%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 58 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 117 co stanowi 8,88% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
5,28%
BZP
1
TED
45
RAZEM
46
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 46 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 5,28% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
1 910 znaków
Śr. długość warunków
3 000 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (1910 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3000 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 67% WAGAKRYTERIÓW 20% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,09
Ilość z pozacenowymi
587
Śr. waga kryt. ceny
86%
Śr. ilość kryteriów
1,74
W 285 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 33% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 86%. Dla 587 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 80%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 40%
528
zamawiających
 

 60%
775
wykonawców
 
Zamawiający
528
Wykonawcy
775
RAZEM
1303
Rozpoznano łącznie 1303 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 528 to zamawiający stanowiący 40% tych podmiotów a 775 to wykonawcy, którzy stanową grupę 60%.