Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

CPV: 32000000-3


Ilość przetargów / części

1 409 / 2 568

0,99% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 890

0,55% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 091 380 067

0,77% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2015. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2015.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2015 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2015 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
1 409
       Części:       
2 568
Przetargi
BZP  /  TED
1075 / 334
Części
BZP  /  TED
1813 / 755
Udział
w rynku
0,99%
Ogłoszono 1 409 przetargów (co stanowiło 0,99% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 2 568 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1 890   
BZP
1 377
 
TED
513
 
Udział w rynku
0,55%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 890 wyników (części), co stanowiło 0,55% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
1 091 380 067 PLN
BZP
234 980 542
170 647 zł / przetarg
TED
856 399 525
1 669 395 zł / przetarg
Udział w rynku
0,77%
Łączna wartość branży to 1 091 380 067 zł brutto co stanowi 0,77% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
15
Udzielenie
z wolnej ręki
48
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
1
Udzielono 48 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 3,33% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 1 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 15 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
865
Nierozstrzygnięte
postępowania
544
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
991
Spośród wszystkich opublikowanych w 2015 roku postępowań, rozstrzygnięto 865 co stanowiło 61,39% ich liczby. Nierozstrzygnięto 544 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 991 części przetargów co stanowi 38,61% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
898 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,42

Przetargi z 2+ ofertami
981

Ofert odrzuconych
513 11,24%
Tylko jedną ofertę złożono w 898 przetargach (części) co stanowi 47,51% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 981 co stanowiło 52,49% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,42 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
90,92%
Usługi
6,32%
Roboty budowlane
2,77%
Dostawy
1 281
Usługi
89
Roboty Budowlane
39
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (1281 ogłoszeń), które stanowią 90,92% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (89 / 6,32%) oraz roboty budowlane (39 / 2,77%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
1370
DK
1
WR
15
PO
17
NO
5
LE
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1370 ogłoszeń) stanowiący 97,23% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
57 750
Śr. % wartości wadium
2,98%
Ilość z wadium
465
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 465 przetargów spośród 1409 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 33,00% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 57 749,85 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
17 dni
BZP
11 dni
TED
36 dni
Termin od 1-8 dni
33,78%
Średnio wykonawcy mają 17 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 36 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 476 przetargów co stanowi 33,78% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
41 dni
BZP
38 dni
TED
48 dni
Udzielenie do 14 dni
14,02%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 41 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 265 co stanowi 14,02% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
9,08%
BZP
0
TED
128
RAZEM
128
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 128 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 9,08% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
1 213 znaków
Śr. długość warunków
4 549 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1213 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (4549 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 72% WAGAKRYTERIÓW 13% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,11
Ilość z pozacenowymi
1 020
Śr. waga kryt. ceny
91%
Śr. ilość kryteriów
1,80
W 389 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 28% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 91%. Dla 1020 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 87%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 40%
704
zamawiających
 

 60%
1017
wykonawców
 
Zamawiający
704
Wykonawcy
1017
RAZEM
1721
Rozpoznano łącznie 1721 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 704 to zamawiający stanowiący 40% tych podmiotów a 1017 to wykonawcy, którzy stanową grupę 60%.