ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

CPV: 85000000-9


Ilość przetargów / części

827 / 3 800

0,65% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 592

0,55% wszystkich wyników

Wartość przetargów

412 097 387

0,34% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,36

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2016. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2016.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2016 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2016 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
827
       Części:       
3 800
Przetargi
BZP  /  TED
665 / 162
Części
BZP  /  TED
1525 / 2275
Udział
w rynku
0,65%
Ogłoszono 827 przetargów (co stanowiło 0,65% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 3 800 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1 592   
BZP
1 234
 
TED
358
 
Udział w rynku
0,55%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 592 wyników (części), co stanowiło 0,55% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
412 097 387 PLN
BZP
138 355 787
112 120 zł / przetarg
TED
273 741 600
764 641 zł / przetarg
Udział w rynku
0,34%
Łączna wartość branży to 412 097 387 zł brutto co stanowi 0,34% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
15
Udzielenie
z wolnej ręki
146
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
4
Udzielono 146 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 15,24% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 4 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 15 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
512
Nierozstrzygnięte
postępowania
315
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1447
Spośród wszystkich opublikowanych w 2016 roku postępowań, rozstrzygnięto 512 co stanowiło 61,91% ich liczby. Nierozstrzygnięto 315 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 447 części przetargów co stanowi 38,09% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
950 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,82

Przetargi z 2+ ofertami
631

Ofert odrzuconych
355 7,90%
Tylko jedną ofertę złożono w 950 przetargach (części) co stanowi 59,67% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 631 co stanowiło 40,33% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,82 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,36%
Usługi
98,55%
Roboty budowlane
1,09%
Dostawy
3
Usługi
815
Roboty Budowlane
9
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (815 ogłoszeń), które stanowią 98,55% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (9 / 1,09%) oraz dostawy (3 / 0,36%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
802
PO
3
WR
15
NO
3
ZC
3
NZ
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (802 ogłoszeń) stanowiący 96,98% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
18 292
Śr. % wartości wadium
1,09%
Ilość z wadium
89
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 89 przetargów spośród 827 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 10,76% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 18 291,99 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
12 dni
BZP
10 dni
TED
20 dni
Termin od 1-8 dni
40,87%
Średnio wykonawcy mają 12 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 20 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 338 przetargów co stanowi 40,87% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
35 dni
BZP
37 dni
TED
27 dni
Udzielenie do 14 dni
20,48%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 35 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 326 co stanowi 20,48% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
4,96%
BZP
0
TED
41
RAZEM
41
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 41 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 4,96% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
3 160 znaków
Śr. długość warunków
2 680 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3160 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2680 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 72% WAGAKRYTERIÓW 26% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,11
Ilość z pozacenowymi
593
Śr. waga kryt. ceny
82%
Śr. ilość kryteriów
1,80
W 234 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 28% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 82%. Dla 593 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 74%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 35%
580
zamawiających
 

 65%
1064
wykonawców
 
Zamawiający
580
Wykonawcy
1064
RAZEM
1644
Rozpoznano łącznie 1644 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 580 to zamawiający stanowiący 35% tych podmiotów a 1064 to wykonawcy, którzy stanową grupę 65%.