ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

CPV: 85000000-9


Ilość przetargów / części

548 / 1 194

0,39% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 071

0,42% wszystkich wyników

Wartość przetargów

366 165 117

0,22% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2017. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2017.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2017 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2017 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
548
       Części:       
1 194
Przetargi
BZP  /  TED
421 / 127
Części
BZP  /  TED
814 / 380
Udział
w rynku
0,39%
Ogłoszono 548 przetargów (co stanowiło 0,39% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 1 194 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1 071   
BZP
937
 
TED
134
 
Udział w rynku
0,42%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 071 wyników (części), co stanowiło 0,42% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
366 165 117 PLN
BZP
97 132 097
103 663 zł / przetarg
TED
269 033 020
2 007 709 zł / przetarg
Udział w rynku
0,22%
Łączna wartość branży to 366 165 117 zł brutto co stanowi 0,22% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
6
Udzielenie
z wolnej ręki
44
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 44 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 7,51% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 6 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
323
Nierozstrzygnięte
postępowania
225
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
490
Spośród wszystkich opublikowanych w 2017 roku postępowań, rozstrzygnięto 323 co stanowiło 58,94% ich liczby. Nierozstrzygnięto 225 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 490 części przetargów co stanowi 41,06% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
722 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,71

Przetargi z 2+ ofertami
348

Ofert odrzuconych
77 4,20%
Tylko jedną ofertę złożono w 722 przetargach (części) co stanowi 67,41% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 348 co stanowiło 32,59% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,71 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
2,19%
Usługi
95,80%
Roboty budowlane
2,01%
Dostawy
12
Usługi
525
Roboty Budowlane
11
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (525 ogłoszeń), które stanowią 95,80% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (12 / 2,19%) oraz roboty budowlane (11 / 2,01%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
522
WR
6
NO
1
DK
1
ZC
18
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (522 ogłoszeń) stanowiący 95,26% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
1 101 365
Śr. % wartości wadium
63,09%
Ilość z wadium
70
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 70 przetargów spośród 548 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 12,77% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 1 101 365,16 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
13 dni
BZP
9 dni
TED
23 dni
Termin od 1-8 dni
47,08%
Średnio wykonawcy mają 13 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 9 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 23 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 258 przetargów co stanowi 47,08% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
69 dni
BZP
73 dni
TED
45 dni
Udzielenie do 14 dni
9,24%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 69 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 99 co stanowi 9,24% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
13,32%
BZP
58
TED
15
RAZEM
73
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 73 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 13,32% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
3 720 znaków
Śr. długość warunków
2 815 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (3720 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2815 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 64% WAGAKRYTERIÓW 38% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,29
Ilość z pozacenowymi
353
Śr. waga kryt. ceny
75%
Śr. ilość kryteriów
1,83
W 195 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 36% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 75%. Dla 353 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 62%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 38%
428
zamawiających
 

 62%
693
wykonawców
 
Zamawiający
428
Wykonawcy
693
RAZEM
1121
Rozpoznano łącznie 1121 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 428 to zamawiający stanowiący 38% tych podmiotów a 693 to wykonawcy, którzy stanową grupę 62%.