Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

CPV: 31000000-6


Ilość przetargów / części

1 254 / 2 936

0,72% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 936

0,47% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 328 959 281

1,66% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2014. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2014.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2014 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2014 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
1 254
       Części:       
2 936
Przetargi
BZP  /  TED
946 / 308
Części
BZP  /  TED
1613 / 1323
Udział
w rynku
0,72%
Ogłoszono 1 254 przetargów (co stanowiło 0,72% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 2 936 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1 936   
BZP
1 401
 
TED
535
 
Udział w rynku
0,47%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 936 wyników (części), co stanowiło 0,47% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
2 328 959 281 PLN
BZP
203 960 443
145 582 zł / przetarg
TED
2 124 998 838
3 971 960 zł / przetarg
Udział w rynku
1,66%
Łączna wartość branży to 2 328 959 281 zł brutto co stanowi 1,66% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
20
Udzielenie
z wolnej ręki
57
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
14
Udzielono 57 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 4,42% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 14 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 20 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
753
Nierozstrzygnięte
postępowania
501
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1172
Spośród wszystkich opublikowanych w 2014 roku postępowań, rozstrzygnięto 753 co stanowiło 60,05% ich liczby. Nierozstrzygnięto 501 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 172 części przetargów co stanowi 39,95% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
754 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,86

Przetargi z 2+ ofertami
1174

Ofert odrzuconych
472 8,54%
Tylko jedną ofertę złożono w 754 przetargach (części) co stanowi 38,95% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 1174 co stanowiło 61,05% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,86 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
91,23%
Usługi
4,39%
Roboty budowlane
4,39%
Dostawy
1 144
Usługi
55
Roboty Budowlane
55
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (1144 ogłoszeń), które stanowią 91,23% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (55 / 4,39%) oraz usługi (55 / 4,39%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
1202
PO
21
WR
20
LE
2
NO
7
NB
1
KON
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1202 ogłoszeń) stanowiący 95,85% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
285 903
Śr. % wartości wadium
2,35%
Ilość z wadium
361
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 361 przetargów spośród 1254 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 28,79% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 285 902,83 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
18 dni
BZP
13 dni
TED
35 dni
Termin od 1-8 dni
28,39%
Średnio wykonawcy mają 18 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 13 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 35 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 356 przetargów co stanowi 28,39% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
46 dni
BZP
44 dni
TED
52 dni
Udzielenie do 14 dni
13,22%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 46 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 256 co stanowi 13,22% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
5,58%
BZP
0
TED
70
RAZEM
70
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 70 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 5,58% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
1 251 znaków
Śr. długość warunków
3 755 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1251 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (3755 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 28% WAGAKRYTERIÓW 66% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,05
Ilość z pozacenowymi
352
Śr. waga kryt. ceny
82%
Śr. ilość kryteriów
1,30
W 902 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 72% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 82%. Dla 352 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 34%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 38%
699
zamawiających
 

 62%
1098
wykonawców
 
Zamawiający
699
Wykonawcy
1098
RAZEM
1797
Rozpoznano łącznie 1797 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 699 to zamawiający stanowiący 38% tych podmiotów a 1098 to wykonawcy, którzy stanową grupę 62%.