ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

CPV: 31000000-6


Ilość przetargów / części

1 090 / 3 679

0,78% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 815

0,71% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 687 264 582

1,62% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,23

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2017. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2017.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2017 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2017 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
1 090
       Części:       
3 679
Przetargi
BZP  /  TED
712 / 378
Części
BZP  /  TED
1378 / 2301
Udział
w rynku
0,78%
Ogłoszono 1 090 przetargów (co stanowiło 0,78% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 3 679 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1 815   
BZP
1 276
 
TED
539
 
Udział w rynku
0,71%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 815 wyników (części), co stanowiło 0,71% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
2 687 264 582 PLN
BZP
303 362 358
237 745 zł / przetarg
TED
2 383 902 224
4 422 824 zł / przetarg
Udział w rynku
1,62%
Łączna wartość branży to 2 687 264 582 zł brutto co stanowi 1,62% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
9
Udzielenie
z wolnej ręki
18
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 18 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 1,64% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 9 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
543
Nierozstrzygnięte
postępowania
547
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1846
Spośród wszystkich opublikowanych w 2017 roku postępowań, rozstrzygnięto 543 co stanowiło 49,82% ich liczby. Nierozstrzygnięto 547 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 846 części przetargów co stanowi 50,18% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
1001 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,10

Przetargi z 2+ ofertami
807

Ofert odrzuconych
325 8,52%
Tylko jedną ofertę złożono w 1001 przetargach (części) co stanowi 55,15% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 807 co stanowiło 44,85% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,10 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
85,05%
Usługi
6,61%
Roboty budowlane
8,35%
Dostawy
927
Usługi
72
Roboty Budowlane
91
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (927 ogłoszeń), które stanowią 85,05% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (91 / 8,35%) oraz usługi (72 / 6,61%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
1065
PO
15
WR
9
DK
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1065 ogłoszeń) stanowiący 97,71% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
276 090
Śr. % wartości wadium
4,36%
Ilość z wadium
393
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 393 przetargów spośród 1090 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 36,06% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 276 089,56 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
19 dni
BZP
11 dni
TED
35 dni
Termin od 1-8 dni
25,05%
Średnio wykonawcy mają 19 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 35 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 273 przetargów co stanowi 25,05% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
99 dni
BZP
104 dni
TED
90 dni
Udzielenie do 14 dni
4,90%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 99 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 89 co stanowi 4,90% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
18,99%
BZP
87
TED
120
RAZEM
207
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 207 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 18,99% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
4 290 znaków
Śr. długość warunków
3 303 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (4290 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3303 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 57% WAGAKRYTERIÓW 37% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,37
Ilość z pozacenowymi
623
Śr. waga kryt. ceny
79%
Śr. ilość kryteriów
1,78
W 467 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 43% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 79%. Dla 623 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 63%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 40%
692
zamawiających
 

 60%
1000
wykonawców
 
Zamawiający
692
Wykonawcy
1000
RAZEM
1692
Rozpoznano łącznie 1692 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 692 to zamawiający stanowiący 40% tych podmiotów a 1000 to wykonawcy, którzy stanową grupę 60%.