ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny przemysłowe

CPV: 42000000-6


Ilość przetargów / części

1 089 / 2 044

0,78% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 400

0,55% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 535 872 575

0,92% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,24

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2017. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 42000000-6 - Maszyny przemysłowe. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2017.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2017 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2017 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
1 089
       Części:       
2 044
Przetargi
BZP  /  TED
701 / 388
Części
BZP  /  TED
1127 / 917
Udział
w rynku
0,78%
Ogłoszono 1 089 przetargów (co stanowiło 0,78% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 2 044 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1 400   
BZP
814
 
TED
586
 
Udział w rynku
0,55%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 400 wyników (części), co stanowiło 0,55% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
1 535 872 575 PLN
BZP
260 673 977
320 238 zł / przetarg
TED
1 275 198 598
2 176 107 zł / przetarg
Udział w rynku
0,92%
Łączna wartość branży to 1 535 872 575 zł brutto co stanowi 0,92% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
1
Udzielenie
z wolnej ręki
8
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 8 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 0,73% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 1 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
514
Nierozstrzygnięte
postępowania
575
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1079
Spośród wszystkich opublikowanych w 2017 roku postępowań, rozstrzygnięto 514 co stanowiło 47,20% ich liczby. Nierozstrzygnięto 575 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 079 części przetargów co stanowi 52,80% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
906 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,81

Przetargi z 2+ ofertami
489

Ofert odrzuconych
202 7,98%
Tylko jedną ofertę złożono w 906 przetargach (części) co stanowi 64,71% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 489 co stanowiło 35,29% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,81 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
85,86%
Usługi
4,22%
Roboty budowlane
9,92%
Dostawy
935
Usługi
46
Roboty Budowlane
108
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (935 ogłoszeń), które stanowią 85,86% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (108 / 9,92%) oraz usługi (46 / 4,22%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
1079
WR
1
NO
1
PO
7
ZC
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1079 ogłoszeń) stanowiący 99,08% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
743 956
Śr. % wartości wadium
33,37%
Ilość z wadium
368
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 368 przetargów spośród 1089 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 33,79% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 743 956,21 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
20 dni
BZP
12 dni
TED
34 dni
Termin od 1-8 dni
25,34%
Średnio wykonawcy mają 20 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 12 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 34 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 276 przetargów co stanowi 25,34% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
90 dni
BZP
78 dni
TED
103 dni
Udzielenie do 14 dni
9,36%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 90 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 131 co stanowi 9,36% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
27,92%
BZP
121
TED
183
RAZEM
304
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 304 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 27,92% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
2 713 znaków
Śr. długość warunków
2 843 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2713 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2843 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 58% WAGAKRYTERIÓW 35% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,46
Ilość z pozacenowymi
627
Śr. waga kryt. ceny
80%
Śr. ilość kryteriów
1,84
W 462 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 42% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 80%. Dla 627 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 65%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 44%
684
zamawiających
 

 56%
856
wykonawców
 
Zamawiający
684
Wykonawcy
856
RAZEM
1540
Rozpoznano łącznie 1540 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 684 to zamawiający stanowiący 44% tych podmiotów a 856 to wykonawcy, którzy stanową grupę 56%.