ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

CPV: 55000000-0


Ilość przetargów / części

1 099 / 1 696

0,79% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 465

0,57% wszystkich wyników

Wartość przetargów

481 222 973

0,29% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2017. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2017.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2017 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2017 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
1 099
       Części:       
1 696
Przetargi
BZP  /  TED
834 / 265
Części
BZP  /  TED
1144 / 552
Udział
w rynku
0,79%
Ogłoszono 1 099 przetargów (co stanowiło 0,79% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 1 696 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1 465   
BZP
1 179
 
TED
286
 
Udział w rynku
0,57%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 465 wyników (części), co stanowiło 0,57% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
481 222 973 PLN
BZP
209 998 070
178 115 zł / przetarg
TED
271 224 903
948 339 zł / przetarg
Udział w rynku
0,29%
Łączna wartość branży to 481 222 973 zł brutto co stanowi 0,29% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
11
Udzielenie
z wolnej ręki
101
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
3
Udzielono 101 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 8,49% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 3 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 11 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
642
Nierozstrzygnięte
postępowania
457
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
705
Spośród wszystkich opublikowanych w 2017 roku postępowań, rozstrzygnięto 642 co stanowiło 58,42% ich liczby. Nierozstrzygnięto 457 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 705 części przetargów co stanowi 41,58% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
777 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,11

Przetargi z 2+ ofertami
683

Ofert odrzuconych
174 5,62%
Tylko jedną ofertę złożono w 777 przetargach (części) co stanowi 53,04% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 683 co stanowiło 46,96% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,11 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
4,28%
Usługi
94,36%
Roboty budowlane
1,36%
Dostawy
47
Usługi
1 037
Roboty Budowlane
15
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (1037 ogłoszeń), które stanowią 94,36% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (47 / 4,28%) oraz roboty budowlane (15 / 1,36%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
1085
WR
11
ZC
3
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1085 ogłoszeń) stanowiący 98,73% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
344 879
Śr. % wartości wadium
14,59%
Ilość z wadium
158
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 158 przetargów spośród 1099 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 14,38% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 344 878,58 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
13 dni
BZP
10 dni
TED
23 dni
Termin od 1-8 dni
40,67%
Średnio wykonawcy mają 13 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 23 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 447 przetargów co stanowi 40,67% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
67 dni
BZP
76 dni
TED
44 dni
Udzielenie do 14 dni
15,49%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 67 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 227 co stanowi 15,49% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
13,47%
BZP
80
TED
68
RAZEM
148
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 148 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 13,47% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
3 364 znaków
Śr. długość warunków
2 505 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3364 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2505 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 64% WAGAKRYTERIÓW 37% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,32
Ilość z pozacenowymi
703
Śr. waga kryt. ceny
77%
Śr. ilość kryteriów
1,85
W 396 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 36% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 77%. Dla 703 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 63%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 45%
785
zamawiających
 

 55%
951
wykonawców
 
Zamawiający
785
Wykonawcy
951
RAZEM
1736
Rozpoznano łącznie 1736 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 785 to zamawiający stanowiący 45% tych podmiotów a 951 to wykonawcy, którzy stanową grupę 55%.