ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Druki i produkty podobne

CPV: 22000000-0


Ilość przetargów / części

2 003 / 17 995

0,98% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

4 192

0,94% wszystkich wyników

Wartość przetargów

218 414 460

0,17% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2012. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 22000000-0 - Druki i produkty podobne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2012.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2012 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2012 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
2 003
       Części:       
17 995
Przetargi
BZP  /  TED
1921 / 82
Części
BZP  /  TED
17752 / 243
Udział
w rynku
0,98%
Ogłoszono 2 003 przetargów (co stanowiło 0,98% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 17 995 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   4 192   
BZP
4 022
 
TED
170
 
Udział w rynku
0,94%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 4 192 wyników (części), co stanowiło 0,94% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
218 414 460 PLN
BZP
183 433 914
45 608 zł / przetarg
TED
34 980 546
205 768 zł / przetarg
Udział w rynku
0,17%
Łączna wartość branży to 218 414 460 zł brutto co stanowi 0,17% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
66
Udzielenie
z wolnej ręki
149
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
233
Udzielono 149 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 7,14% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 233 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 66 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
1 691
Nierozstrzygnięte
postępowania
312
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
2803
Spośród wszystkich opublikowanych w 2012 roku postępowań, rozstrzygnięto 1 691 co stanowiło 84,42% ich liczby. Nierozstrzygnięto 312 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 2 803 części przetargów co stanowi 15,58% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
1292 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
3,41

Przetargi z 2+ ofertami
2893

Ofert odrzuconych
1153 8,06%
Tylko jedną ofertę złożono w 1292 przetargach (części) co stanowi 30,82% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 2893 co stanowiło 69,18% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 3,41 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
86,12%
Usługi
13,73%
Roboty budowlane
0,15%
Dostawy
1 725
Usługi
275
Roboty Budowlane
3
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (1725 ogłoszeń), które stanowią 86,12% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (275 / 13,73%) oraz roboty budowlane (3 / 0,15%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
1925
WR
66
LE
7
KON
3
PO
2
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1925 ogłoszeń) stanowiący 96,11% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
9 469
Śr. % wartości wadium
2,57%
Ilość z wadium
149
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 149 przetargów spośród 2003 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 7,44% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 9 468,51 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
17 dni
BZP
16 dni
TED
37 dni
Termin od 1-8 dni
43,43%
Średnio wykonawcy mają 17 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 16 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 37 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 870 przetargów co stanowi 43,43% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
41 dni
BZP
42 dni
TED
37 dni
Udzielenie do 14 dni
16,32%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 41 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 684 co stanowi 16,32% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
2,15%
BZP
0
TED
43
RAZEM
43
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 43 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 2,15% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
niska
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
1 050 znaków
Śr. długość warunków
1 168 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest niski. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1050 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1168 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 37% WAGAKRYTERIÓW 87% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,08
Ilość z pozacenowymi
743
Śr. waga kryt. ceny
68%
Śr. ilość kryteriów
1,40
W 1 260 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 63% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 68%. Dla 743 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 13%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 38%
1010
zamawiających
 

 62%
1582
wykonawców
 
Zamawiający
1010
Wykonawcy
1582
RAZEM
2592
Rozpoznano łącznie 2592 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1010 to zamawiający stanowiący 38% tych podmiotów a 1582 to wykonawcy, którzy stanową grupę 62%.