ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

CPV: 38000000-5


Ilość przetargów / części

4 475 / 12 942

2,19% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

9 502

2,14% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 490 086 647

1,19% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2012. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego). Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2012.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2012 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2012 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
4 475
       Części:       
12 942
Przetargi
BZP  /  TED
3380 / 1095
Części
BZP  /  TED
8428 / 4514
Udział
w rynku
2,19%
Ogłoszono 4 475 przetargów (co stanowiło 2,19% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 12 942 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   9 502   
BZP
6 475
 
TED
3 027
 
Udział w rynku
2,14%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 9 502 wyników (części), co stanowiło 2,14% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
1 490 086 647 PLN
BZP
433 527 075
66 954 zł / przetarg
TED
1 056 559 572
349 045 zł / przetarg
Udział w rynku
1,19%
Łączna wartość branży to 1 490 086 647 zł brutto co stanowi 1,19% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
112
Udzielenie
z wolnej ręki
238
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
21
Udzielono 238 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 5,17% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 21 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 112 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
2 847
Nierozstrzygnięte
postępowania
1 628
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
4708
Spośród wszystkich opublikowanych w 2012 roku postępowań, rozstrzygnięto 2 847 co stanowiło 63,62% ich liczby. Nierozstrzygnięto 1 628 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 4 708 części przetargów co stanowi 36,38% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
5572 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,88

Przetargi z 2+ ofertami
3894

Ofert odrzuconych
975 5,46%
Tylko jedną ofertę złożono w 5572 przetargach (części) co stanowi 58,64% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 3894 co stanowiło 41,36% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,88 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
98,23%
Usługi
1,50%
Roboty budowlane
0,27%
Dostawy
4 396
Usługi
67
Roboty Budowlane
12
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (4396 ogłoszeń), które stanowią 98,23% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (67 / 1,50%) oraz roboty budowlane (12 / 0,27%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
4345
WR
112
PO
11
DK
3
NO
3
NB
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (4345 ogłoszeń) stanowiący 97,09% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
231 746
Śr. % wartości wadium
8,34%
Ilość z wadium
1227
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 1227 przetargów spośród 4475 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 27,42% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 231 746,34 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
17 dni
BZP
10 dni
TED
38 dni
Termin od 1-8 dni
28,96%
Średnio wykonawcy mają 17 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 38 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 1296 przetargów co stanowi 28,96% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
46 dni
BZP
45 dni
TED
49 dni
Udzielenie do 14 dni
12,04%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 46 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 1144 co stanowi 12,04% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
16,87%
BZP
0
TED
755
RAZEM
755
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 755 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 16,87% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
993 znaków
Śr. długość warunków
3 519 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (993 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3519 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 29% WAGAKRYTERIÓW 86% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,08
Ilość z pozacenowymi
1 284
Śr. waga kryt. ceny
75%
Śr. ilość kryteriów
1,31
W 3 191 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 71% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 75%. Dla 1284 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 14%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 24%
1040
zamawiających
 

 76%
3168
wykonawców
 
Zamawiający
1040
Wykonawcy
3168
RAZEM
4208
Rozpoznano łącznie 4208 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1040 to zamawiający stanowiący 24% tych podmiotów a 3168 to wykonawcy, którzy stanową grupę 76%.