ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

CPV: 38000000-5


Ilość przetargów / części

1 883 / 4 586

1,36% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 416

1,64% wszystkich wyników

Wartość przetargów

376 033 387

0,47% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2018. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego). Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2018.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2018 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2018 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
1 883
       Części:       
4 586
Przetargi
BZP  /  TED
1800 / 83
Części
BZP  /  TED
4444 / 142
Udział
w rynku
1,36%
Ogłoszono 1 883 przetargów (co stanowiło 1,36% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 4 586 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   3 416   
BZP
3 363
 
TED
53
 
Udział w rynku
1,64%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 3 416 wyników (części), co stanowiło 1,64% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
376 033 387 PLN
BZP
343 075 654
102 015 zł / przetarg
TED
32 957 733
621 844 zł / przetarg
Udział w rynku
0,47%
Łączna wartość branży to 376 033 387 zł brutto co stanowi 0,47% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
47
Udzielenie
z wolnej ręki
31
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 31 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 1,66% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 47 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
1 487
Nierozstrzygnięte
postępowania
396
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
964
Spośród wszystkich opublikowanych w 2018 roku postępowań, rozstrzygnięto 1 487 co stanowiło 78,97% ich liczby. Nierozstrzygnięto 396 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 964 części przetargów co stanowi 21,03% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
2185 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,69

Przetargi z 2+ ofertami
1228

Ofert odrzuconych
316 5,48%
Tylko jedną ofertę złożono w 2185 przetargach (części) co stanowi 63,96% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 1228 co stanowiło 36,04% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,69 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
97,19%
Usługi
2,66%
Roboty budowlane
0,16%
Dostawy
1 830
Usługi
50
Roboty Budowlane
3
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (1830 ogłoszeń), które stanowią 97,19% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (50 / 2,66%) oraz roboty budowlane (3 / 0,16%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
1836
WR
47
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1836 ogłoszeń) stanowiący 97,50% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
105 880
Śr. % wartości wadium
20,41%
Ilość z wadium
314
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 314 przetargów spośród 1883 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 16,68% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 105 880,25 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
12 dni
BZP
10 dni
TED
41 dni
Termin od 1-8 dni
40,89%
Średnio wykonawcy mają 12 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 41 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 770 przetargów co stanowi 40,89% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
53 dni
BZP
53 dni
TED
53 dni
Udzielenie do 14 dni
7,99%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 53 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 273 co stanowi 7,99% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
20,71%
BZP
343
TED
47
RAZEM
390
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 390 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 20,71% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
niska
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
1 338 znaków
Śr. długość warunków
1 198 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest niski. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1338 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1198 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 83% WAGAKRYTERIÓW 35% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,60
Ilość z pozacenowymi
1 559
Śr. waga kryt. ceny
71%
Śr. ilość kryteriów
2,32
W 324 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 17% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 71%. Dla 1559 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 65%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 36%
680
zamawiających
 

 64%
1204
wykonawców
 
Zamawiający
680
Wykonawcy
1204
RAZEM
1884
Rozpoznano łącznie 1884 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 680 to zamawiający stanowiący 36% tych podmiotów a 1204 to wykonawcy, którzy stanową grupę 64%.