ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Druki i produkty podobne

CPV: 22000000-0


Ilość przetargów / części

1 920 / 19 049

0,92% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 761

0,86% wszystkich wyników

Wartość przetargów

256 858 908

0,20% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2013. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 22000000-0 - Druki i produkty podobne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2013.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2013 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2013 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
1 920
       Części:       
19 049
Przetargi
BZP  /  TED
1856 / 64
Części
BZP  /  TED
18819 / 230
Udział
w rynku
0,92%
Ogłoszono 1 920 przetargów (co stanowiło 0,92% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 19 049 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   3 761   
BZP
3 550
 
TED
211
 
Udział w rynku
0,86%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 3 761 wyników (części), co stanowiło 0,86% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
256 858 908 PLN
BZP
220 497 601
62 112 zł / przetarg
TED
36 361 307
172 328 zł / przetarg
Udział w rynku
0,20%
Łączna wartość branży to 256 858 908 zł brutto co stanowi 0,20% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
82
Udzielenie
z wolnej ręki
176
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
236
Udzielono 176 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 8,74% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 236 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 82 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
1 620
Nierozstrzygnięte
postępowania
300
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
2976
Spośród wszystkich opublikowanych w 2013 roku postępowań, rozstrzygnięto 1 620 co stanowiło 84,38% ich liczby. Nierozstrzygnięto 300 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 2 976 części przetargów co stanowi 15,63% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
1032 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
3,63

Przetargi z 2+ ofertami
2719

Ofert odrzuconych
1618 11,85%
Tylko jedną ofertę złożono w 1032 przetargach (części) co stanowi 27,44% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 2719 co stanowiło 72,56% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 3,63 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
85,83%
Usługi
13,85%
Roboty budowlane
0,31%
Dostawy
1 648
Usługi
266
Roboty Budowlane
6
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (1648 ogłoszeń), które stanowią 85,83% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (266 / 13,85%) oraz roboty budowlane (6 / 0,31%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
1824
KON
5
WR
82
LE
2
NO
4
PO
3
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1824 ogłoszeń) stanowiący 95,00% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
131 899
Śr. % wartości wadium
9,81%
Ilość z wadium
130
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 130 przetargów spośród 1920 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 6,77% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 131 898,74 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
12 dni
BZP
12 dni
TED
35 dni
Termin od 1-8 dni
41,35%
Średnio wykonawcy mają 12 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 12 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 35 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 794 przetargów co stanowi 41,35% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
45 dni
BZP
45 dni
TED
39 dni
Udzielenie do 14 dni
13,06%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 45 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 491 co stanowi 13,06% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
1,67%
BZP
0
TED
32
RAZEM
32
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 32 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 1,67% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
niska
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
1 049 znaków
Śr. długość warunków
1 103 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest niski. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1049 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1103 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 36% WAGAKRYTERIÓW 85% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,08
Ilość z pozacenowymi
697
Śr. waga kryt. ceny
69%
Śr. ilość kryteriów
1,39
W 1 223 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 64% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 69%. Dla 697 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 15%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 39%
994
zamawiających
 

 61%
1498
wykonawców
 
Zamawiający
994
Wykonawcy
1498
RAZEM
2492
Rozpoznano łącznie 2492 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 994 to zamawiający stanowiący 39% tych podmiotów a 1498 to wykonawcy, którzy stanową grupę 61%.