Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Produkty chemiczne

CPV: 24000000-4


Ilość przetargów / części

1 350 / 4 584

0,78% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 700

0,90% wszystkich wyników

Wartość przetargów

370 698 349

0,26% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2014. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 24000000-4 - Produkty chemiczne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2014.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2014 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2014 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
1 350
       Części:       
4 584
Przetargi
BZP  /  TED
1172 / 178
Części
BZP  /  TED
3946 / 638
Udział
w rynku
0,78%
Ogłoszono 1 350 przetargów (co stanowiło 0,78% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 4 584 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   3 700   
BZP
3 334
 
TED
366
 
Udział w rynku
0,90%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 3 700 wyników (części), co stanowiło 0,90% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
370 698 349 PLN
BZP
170 187 387
51 046 zł / przetarg
TED
200 510 962
547 844 zł / przetarg
Udział w rynku
0,26%
Łączna wartość branży to 370 698 349 zł brutto co stanowi 0,26% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
12
Udzielenie
z wolnej ręki
169
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
40
Udzielono 169 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 11,21% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 40 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 12 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
1 040
Nierozstrzygnięte
postępowania
310
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1052
Spośród wszystkich opublikowanych w 2014 roku postępowań, rozstrzygnięto 1 040 co stanowiło 77,04% ich liczby. Nierozstrzygnięto 310 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 052 części przetargów co stanowi 22,96% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
1616 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,31

Przetargi z 2+ ofertami
2075

Ofert odrzuconych
481 5,64%
Tylko jedną ofertę złożono w 1616 przetargach (części) co stanowi 43,68% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 2075 co stanowiło 56,32% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,31 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
99,56%
Usługi
0,37%
Roboty budowlane
0,07%
Dostawy
1 344
Usługi
5
Roboty Budowlane
1
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (1344 ogłoszeń), które stanowią 99,56% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (5 / 0,37%) oraz roboty budowlane (1 / 0,07%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
1328
WR
12
PO
5
LE
2
NO
3
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1328 ogłoszeń) stanowiący 98,37% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
80 180
Śr. % wartości wadium
2,19%
Ilość z wadium
213
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 213 przetargów spośród 1350 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 15,78% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 80 179,89 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
16 dni
BZP
13 dni
TED
35 dni
Termin od 1-8 dni
36,96%
Średnio wykonawcy mają 16 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 13 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 35 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 499 przetargów co stanowi 36,96% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
38 dni
BZP
39 dni
TED
27 dni
Udzielenie do 14 dni
17,97%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 38 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 665 co stanowi 17,97% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,81%
BZP
0
TED
11
RAZEM
11
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 11 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,81% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
899 znaków
Śr. długość warunków
2 096 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (899 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2096 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 39% WAGAKRYTERIÓW 76% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,02
Ilość z pozacenowymi
523
Śr. waga kryt. ceny
71%
Śr. ilość kryteriów
1,39
W 827 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 61% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 71%. Dla 523 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 24%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 37%
676
zamawiających
 

 63%
1112
wykonawców
 
Zamawiający
676
Wykonawcy
1112
RAZEM
1788
Rozpoznano łącznie 1788 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 676 to zamawiający stanowiący 37% tych podmiotów a 1112 to wykonawcy, którzy stanową grupę 63%.