ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi ogrodnicze

CPV: 77300000-3


Ilość przetargów / części

790 / 1 361

0,57% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 135

0,55% wszystkich wyników

Wartość przetargów

234 300 311

0,29% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,36

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2018. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2018.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2018 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2018 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
790
       Części:       
1 361
Przetargi
BZP  /  TED
726 / 64
Części
BZP  /  TED
1106 / 255
Udział
w rynku
0,57%
Ogłoszono 790 przetargów (co stanowiło 0,57% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 1 361 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1 135   
BZP
1 090
 
TED
45
 
Udział w rynku
0,55%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 135 wyników (części), co stanowiło 0,55% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
234 300 311 PLN
BZP
172 927 107
158 649 zł / przetarg
TED
61 373 204
1 363 849 zł / przetarg
Udział w rynku
0,29%
Łączna wartość branży to 234 300 311 zł brutto co stanowi 0,29% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
68
Udzielenie
z wolnej ręki
62
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 62 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 7,91% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 68 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
588
Nierozstrzygnięte
postępowania
202
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
348
Spośród wszystkich opublikowanych w 2018 roku postępowań, rozstrzygnięto 588 co stanowiło 74,43% ich liczby. Nierozstrzygnięto 202 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 348 części przetargów co stanowi 25,57% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
546 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,20

Przetargi z 2+ ofertami
585

Ofert odrzuconych
147 5,88%
Tylko jedną ofertę złożono w 546 przetargach (części) co stanowi 48,11% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 585 co stanowiło 51,89% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,20 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,38%
Usługi
97,47%
Roboty budowlane
2,15%
Dostawy
3
Usługi
770
Roboty Budowlane
17
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (770 ogłoszeń), które stanowią 97,47% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (17 / 2,15%) oraz dostawy (3 / 0,38%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
WR
68
PN
720
PO
1
NB
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (720 ogłoszeń) stanowiący 91,14% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
238 658
Śr. % wartości wadium
70,38%
Ilość z wadium
334
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 334 przetargów spośród 790 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 42,28% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 238 658,44 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
12 dni
BZP
10 dni
TED
37 dni
Termin od 1-8 dni
40,63%
Średnio wykonawcy mają 12 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 37 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 321 przetargów co stanowi 40,63% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
35 dni
BZP
34 dni
TED
46 dni
Udzielenie do 14 dni
7,05%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 35 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 80 co stanowi 7,05% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
6,58%
BZP
45
TED
7
RAZEM
52
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 52 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 6,58% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
7 dokumenty
Śr. długość opisu
3 703 znaków
Śr. długość warunków
3 832 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 7 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (3703 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (3832 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 72% WAGAKRYTERIÓW 38% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,36
Ilość z pozacenowymi
567
Śr. waga kryt. ceny
73%
Śr. ilość kryteriów
1,98
W 223 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 28% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 73%. Dla 567 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 62%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 46%
478
zamawiających
 

 54%
549
wykonawców
 
Zamawiający
478
Wykonawcy
549
RAZEM
1027
Rozpoznano łącznie 1027 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 478 to zamawiający stanowiący 46% tych podmiotów a 549 to wykonawcy, którzy stanową grupę 54%.