ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

CPV: 44000000-0


Ilość przetargów / części

1 604 / 4 471

1,27% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 396

0,82% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 132 892 963

0,93% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,27

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2016. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej). Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2016.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2016 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2016 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
1 604
       Części:       
4 471
Przetargi
BZP  /  TED
1349 / 255
Części
BZP  /  TED
2456 / 2015
Udział
w rynku
1,27%
Ogłoszono 1 604 przetargów (co stanowiło 1,27% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 4 471 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   2 396   
BZP
1 935
 
TED
461
 
Udział w rynku
0,82%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 2 396 wyników (części), co stanowiło 0,82% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
1 132 892 963 PLN
BZP
252 396 500
130 437 zł / przetarg
TED
880 496 463
1 909 971 zł / przetarg
Udział w rynku
0,93%
Łączna wartość branży to 1 132 892 963 zł brutto co stanowi 0,93% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
17
Udzielenie
z wolnej ręki
32
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
32
Udzielono 32 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 1,98% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 32 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 17 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
1 098
Nierozstrzygnięte
postępowania
506
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1410
Spośród wszystkich opublikowanych w 2016 roku postępowań, rozstrzygnięto 1 098 co stanowiło 68,45% ich liczby. Nierozstrzygnięto 506 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 410 części przetargów co stanowi 31,55% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
803 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,96

Przetargi z 2+ ofertami
1584

Ofert odrzuconych
640 9,03%
Tylko jedną ofertę złożono w 803 przetargach (części) co stanowi 33,51% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 1584 co stanowiło 66,49% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,96 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
89,21%
Usługi
2,18%
Roboty budowlane
8,60%
Dostawy
1 431
Usługi
35
Roboty Budowlane
138
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (1431 ogłoszeń), które stanowią 89,21% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (138 / 8,60%) oraz usługi (35 / 2,18%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
1581
WR
17
DK
1
PO
5
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1581 ogłoszeń) stanowiący 98,57% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
122 063
Śr. % wartości wadium
1,70%
Ilość z wadium
339
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 339 przetargów spośród 1604 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 21,13% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 122 063,06 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
13 dni
BZP
11 dni
TED
28 dni
Termin od 1-8 dni
35,85%
Średnio wykonawcy mają 13 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 28 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 575 przetargów co stanowi 35,85% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
54 dni
BZP
45 dni
TED
92 dni
Udzielenie do 14 dni
13,90%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 54 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 333 co stanowi 13,90% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
2,31%
BZP
1
TED
36
RAZEM
37
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 37 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 2,31% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
standardowa
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
1 736 znaków
Śr. długość warunków
2 339 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest standardowy. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1736 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2339 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 70% WAGAKRYTERIÓW 19% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,05
Ilość z pozacenowymi
1 123
Śr. waga kryt. ceny
87%
Śr. ilość kryteriów
1,73
W 481 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 30% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 87%. Dla 1123 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 81%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 36%
786
zamawiających
 

 64%
1359
wykonawców
 
Zamawiający
786
Wykonawcy
1359
RAZEM
2145
Rozpoznano łącznie 2145 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 786 to zamawiający stanowiący 36% tych podmiotów a 1359 to wykonawcy, którzy stanową grupę 64%.