ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

CPV: 48000000-8


Ilość przetargów / części

1 219 / 4 185

0,96% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 583

0,54% wszystkich wyników

Wartość przetargów

699 408 442

0,58% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2016. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2016.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2016 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2016 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
1 219
       Części:       
4 185
Przetargi
BZP  /  TED
968 / 251
Części
BZP  /  TED
1465 / 2720
Udział
w rynku
0,96%
Ogłoszono 1 219 przetargów (co stanowiło 0,96% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 4 185 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1 583   
BZP
1 367
 
TED
216
 
Udział w rynku
0,54%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 583 wyników (części), co stanowiło 0,54% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
699 408 442 PLN
BZP
199 086 855
145 638 zł / przetarg
TED
500 321 587
2 316 304 zł / przetarg
Udział w rynku
0,58%
Łączna wartość branży to 699 408 442 zł brutto co stanowi 0,58% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
63
Udzielenie
z wolnej ręki
166
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
5
Udzielono 166 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 12,56% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 5 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 63 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
796
Nierozstrzygnięte
postępowania
423
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1452
Spośród wszystkich opublikowanych w 2016 roku postępowań, rozstrzygnięto 796 co stanowiło 65,30% ich liczby. Nierozstrzygnięto 423 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 452 części przetargów co stanowi 34,70% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
816 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,43

Przetargi z 2+ ofertami
762

Ofert odrzuconych
411 10,67%
Tylko jedną ofertę złożono w 816 przetargach (części) co stanowi 51,55% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 762 co stanowiło 48,45% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,43 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
85,73%
Usługi
13,13%
Roboty budowlane
1,15%
Dostawy
1 045
Usługi
160
Roboty Budowlane
14
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (1045 ogłoszeń), które stanowią 85,73% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (160 / 13,13%) oraz roboty budowlane (14 / 1,15%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
1124
DK
4
WR
63
PO
15
NO
1
LE
12
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1124 ogłoszeń) stanowiący 92,21% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
40 641
Śr. % wartości wadium
2,46%
Ilość z wadium
309
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 309 przetargów spośród 1219 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 25,35% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 40 640,93 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
16 dni
BZP
10 dni
TED
37 dni
Termin od 1-8 dni
36,34%
Średnio wykonawcy mają 16 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 37 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 443 przetargów co stanowi 36,34% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
61 dni
BZP
61 dni
TED
57 dni
Udzielenie do 14 dni
9,73%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 61 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 154 co stanowi 9,73% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
4,51%
BZP
1
TED
54
RAZEM
55
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 55 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 4,51% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
niska
Śr. ilość poświadczeń
3 dokumenty
Śr. długość opisu
1 365 znaków
Śr. długość warunków
2 876 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest niski. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 3 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1365 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2876 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 65% WAGAKRYTERIÓW 25% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,11
Ilość z pozacenowymi
790
Śr. waga kryt. ceny
84%
Śr. ilość kryteriów
1,72
W 429 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 35% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 84%. Dla 790 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 75%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 44%
692
zamawiających
 

 56%
858
wykonawców
 
Zamawiający
692
Wykonawcy
858
RAZEM
1550
Rozpoznano łącznie 1550 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 692 to zamawiający stanowiący 44% tych podmiotów a 858 to wykonawcy, którzy stanową grupę 56%.