ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

CPV: 55000000-0


Ilość przetargów / części

1 587 / 6 279

1,25% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 475

0,85% wszystkich wyników

Wartość przetargów

753 714 253

0,62% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,40

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2016. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2016.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2016 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2016 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
1 587
       Części:       
6 279
Przetargi
BZP  /  TED
1291 / 296
Części
BZP  /  TED
1952 / 4327
Udział
w rynku
1,25%
Ogłoszono 1 587 przetargów (co stanowiło 1,25% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 6 279 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   2 475   
BZP
1 957
 
TED
518
 
Udział w rynku
0,85%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 2 475 wyników (części), co stanowiło 0,85% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
753 714 253 PLN
BZP
293 615 037
150 033 zł / przetarg
TED
460 099 216
888 222 zł / przetarg
Udział w rynku
0,62%
Łączna wartość branży to 753 714 253 zł brutto co stanowi 0,62% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
46
Udzielenie
z wolnej ręki
395
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
57
Udzielono 395 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 20,40% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 57 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 46 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
1 046
Nierozstrzygnięte
postępowania
541
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
2140
Spośród wszystkich opublikowanych w 2016 roku postępowań, rozstrzygnięto 1 046 co stanowiło 65,91% ich liczby. Nierozstrzygnięto 541 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 2 140 części przetargów co stanowi 34,09% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
1191 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,78

Przetargi z 2+ ofertami
1270

Ofert odrzuconych
768 11,17%
Tylko jedną ofertę złożono w 1191 przetargach (części) co stanowi 48,12% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 1270 co stanowiło 51,88% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,78 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
2,33%
Usługi
96,66%
Roboty budowlane
1,01%
Dostawy
37
Usługi
1 534
Roboty Budowlane
16
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (1534 ogłoszeń), które stanowią 96,66% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (37 / 2,33%) oraz roboty budowlane (16 / 1,01%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
1525
WR
46
PO
12
NO
1
KON
2
LE
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1525 ogłoszeń) stanowiący 96,09% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
2 027 887
Śr. % wartości wadium
17,03%
Ilość z wadium
236
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 236 przetargów spośród 1587 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 14,87% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 2 027 887,42 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
12 dni
BZP
10 dni
TED
20 dni
Termin od 1-8 dni
43,23%
Średnio wykonawcy mają 12 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 20 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 686 przetargów co stanowi 43,23% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
49 dni
BZP
56 dni
TED
31 dni
Udzielenie do 14 dni
16,65%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 49 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 412 co stanowi 16,65% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
8,19%
BZP
4
TED
126
RAZEM
130
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 130 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 8,19% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
2 862 znaków
Śr. długość warunków
2 627 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2862 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2627 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 70% WAGAKRYTERIÓW 24% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,12
Ilość z pozacenowymi
1 107
Śr. waga kryt. ceny
83%
Śr. ilość kryteriów
1,78
W 480 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 30% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 83%. Dla 1107 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 76%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 40%
1046
zamawiających
 

 60%
1538
wykonawców
 
Zamawiający
1046
Wykonawcy
1538
RAZEM
2584
Rozpoznano łącznie 2584 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1046 to zamawiający stanowiący 40% tych podmiotów a 1538 to wykonawcy, którzy stanową grupę 60%.