Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

CPV: 55000000-0


Ilość przetargów / części

2 083 / 3 353

1,46% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 240

0,95% wszystkich wyników

Wartość przetargów

812 462 569

0,57% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,39

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2015. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2015.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2015 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2015 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
2 083
       Części:       
3 353
Przetargi
BZP  /  TED
1683 / 400
Części
BZP  /  TED
2627 / 726
Udział
w rynku
1,46%
Ogłoszono 2 083 przetargów (co stanowiło 1,46% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 3 353 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   3 240   
BZP
2 626
 
TED
614
 
Udział w rynku
0,95%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 3 240 wyników (części), co stanowiło 0,95% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
812 462 569 PLN
BZP
340 924 694
129 827 zł / przetarg
TED
471 537 875
767 977 zł / przetarg
Udział w rynku
0,57%
Łączna wartość branży to 812 462 569 zł brutto co stanowi 0,57% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
82
Udzielenie
z wolnej ręki
478
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
109
Udzielono 478 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 19,28% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 109 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 82 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
1 429
Nierozstrzygnięte
postępowania
654
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1052
Spośród wszystkich opublikowanych w 2015 roku postępowań, rozstrzygnięto 1 429 co stanowiło 68,60% ich liczby. Nierozstrzygnięto 654 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 052 części przetargów co stanowi 31,40% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
1278 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
3,33

Przetargi z 2+ ofertami
1931

Ofert odrzuconych
1562 14,48%
Tylko jedną ofertę złożono w 1278 przetargach (części) co stanowi 39,44% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 1931 co stanowiło 60,56% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 3,33 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
2,74%
Usługi
97,12%
Roboty budowlane
0,14%
Dostawy
57
Usługi
2 023
Roboty Budowlane
3
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (2023 ogłoszeń), które stanowią 97,12% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (57 / 2,74%) oraz roboty budowlane (3 / 0,14%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
1980
PO
14
WR
82
LE
2
KON
3
NO
2
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1980 ogłoszeń) stanowiący 95,06% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
68 955
Śr. % wartości wadium
2,69%
Ilość z wadium
305
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 305 przetargów spośród 2083 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 14,64% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 68 954,51 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
11 dni
BZP
10 dni
TED
17 dni
Termin od 1-8 dni
47,34%
Średnio wykonawcy mają 11 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 17 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 986 przetargów co stanowi 47,34% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
37 dni
BZP
36 dni
TED
39 dni
Udzielenie do 14 dni
20,46%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 37 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 663 co stanowi 20,46% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
7,59%
BZP
0
TED
158
RAZEM
158
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 158 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 7,59% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
2 443 znaków
Śr. długość warunków
3 336 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2443 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3336 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 67% WAGAKRYTERIÓW 18% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,15
Ilość z pozacenowymi
1 405
Śr. waga kryt. ceny
88%
Śr. ilość kryteriów
1,78
W 678 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 33% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 88%. Dla 1405 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 82%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 39%
1236
zamawiających
 

 61%
1933
wykonawców
 
Zamawiający
1236
Wykonawcy
1933
RAZEM
3169
Rozpoznano łącznie 3169 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1236 to zamawiający stanowiący 39% tych podmiotów a 1933 to wykonawcy, którzy stanową grupę 61%.