ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

CPV: 71320000-7


Ilość przetargów / części

2 332 / 3 121

1,68% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 251

1,08% wszystkich wyników

Wartość przetargów

732 268 053

0,91% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,32

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2018. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2018.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2018 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2018 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
2 332
       Części:       
3 121
Przetargi
BZP  /  TED
2254 / 78
Części
BZP  /  TED
3018 / 103
Udział
w rynku
1,68%
Ogłoszono 2 332 przetargów (co stanowiło 1,68% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 3 121 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   2 251   
BZP
2 168
 
TED
83
 
Udział w rynku
1,08%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 2 251 wyników (części), co stanowiło 1,08% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
732 268 053 PLN
BZP
443 060 242
204 364 zł / przetarg
TED
289 207 811
3 484 431 zł / przetarg
Udział w rynku
0,91%
Łączna wartość branży to 732 268 053 zł brutto co stanowi 0,91% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
22
Udzielenie
z wolnej ręki
10
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 10 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 0,43% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 22 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
1 776
Nierozstrzygnięte
postępowania
556
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
744
Spośród wszystkich opublikowanych w 2018 roku postępowań, rozstrzygnięto 1 776 co stanowiło 76,16% ich liczby. Nierozstrzygnięto 556 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 744 części przetargów co stanowi 23,84% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
583 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
82,56

Przetargi z 2+ ofertami
1665

Ofert odrzuconych
777 0,42%
Tylko jedną ofertę złożono w 583 przetargach (części) co stanowi 25,90% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 1665 co stanowiło 74,10% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 82,56 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,30%
Usługi
86,41%
Roboty budowlane
13,29%
Dostawy
7
Usługi
2 015
Roboty Budowlane
310
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (2015 ogłoszeń), które stanowią 86,41% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (310 / 13,29%) oraz dostawy (7 / 0,30%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
2305
WR
22
NO
1
PO
4
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (2305 ogłoszeń) stanowiący 98,84% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
10 491
Śr. % wartości wadium
1,83%
Ilość z wadium
1027
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 1027 przetargów spośród 2332 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 44,04% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 10 490,92 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
13 dni
BZP
12 dni
TED
41 dni
Termin od 1-8 dni
24,44%
Średnio wykonawcy mają 13 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 12 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 41 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 570 przetargów co stanowi 24,44% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
45 dni
BZP
43 dni
TED
114 dni
Udzielenie do 14 dni
2,67%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 45 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 60 co stanowi 2,67% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
12,09%
BZP
262
TED
20
RAZEM
282
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 282 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 12,09% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
7 dokumenty
Śr. długość opisu
3 650 znaków
Śr. długość warunków
5 374 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 7 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (3650 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (5374 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 92% WAGAKRYTERIÓW 39% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,39
Ilość z pozacenowymi
2 151
Śr. waga kryt. ceny
64%
Śr. ilość kryteriów
2,29
W 181 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 8% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 64%. Dla 2151 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 61%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 43%
723
zamawiających
 

 57%
923
wykonawców
 
Zamawiający
723
Wykonawcy
923
RAZEM
1646
Rozpoznano łącznie 1646 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 723 to zamawiający stanowiący 43% tych podmiotów a 923 to wykonawcy, którzy stanową grupę 57%.