ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Produkty chemiczne

CPV: 24000000-4


Ilość przetargów / części

1 640 / 5 787

0,79% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 917

0,89% wszystkich wyników

Wartość przetargów

397 281 882

0,31% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2013. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 24000000-4 - Produkty chemiczne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2013.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2013 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2013 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
1 640
       Części:       
5 787
Przetargi
BZP  /  TED
1413 / 227
Części
BZP  /  TED
4377 / 1410
Udział
w rynku
0,79%
Ogłoszono 1 640 przetargów (co stanowiło 0,79% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 5 787 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   3 917   
BZP
3 535
 
TED
382
 
Udział w rynku
0,89%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 3 917 wyników (części), co stanowiło 0,89% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
397 281 882 PLN
BZP
180 091 878
50 945 zł / przetarg
TED
217 190 004
568 560 zł / przetarg
Udział w rynku
0,31%
Łączna wartość branży to 397 281 882 zł brutto co stanowi 0,31% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
35
Udzielenie
z wolnej ręki
140
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
63
Udzielono 140 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 8,02% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 63 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 35 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
1 261
Nierozstrzygnięte
postępowania
379
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1337
Spośród wszystkich opublikowanych w 2013 roku postępowań, rozstrzygnięto 1 261 co stanowiło 76,89% ich liczby. Nierozstrzygnięto 379 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 337 części przetargów co stanowi 23,11% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
1699 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,38

Przetargi z 2+ ofertami
2210

Ofert odrzuconych
585 6,26%
Tylko jedną ofertę złożono w 1699 przetargach (części) co stanowi 43,38% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 2210 co stanowiło 56,62% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,38 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
99,21%
Usługi
0,61%
Roboty budowlane
0,18%
Dostawy
1 627
Usługi
10
Roboty Budowlane
3
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (1627 ogłoszeń), które stanowią 99,21% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (10 / 0,61%) oraz roboty budowlane (3 / 0,18%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
1596
WR
35
PO
3
NO
2
LE
4
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1596 ogłoszeń) stanowiący 97,32% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
231 571
Śr. % wartości wadium
10,45%
Ilość z wadium
273
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 273 przetargów spośród 1640 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 16,65% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 231 571,50 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
18 dni
BZP
15 dni
TED
36 dni
Termin od 1-8 dni
35,79%
Średnio wykonawcy mają 18 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 15 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 36 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 587 przetargów co stanowi 35,79% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
40 dni
BZP
41 dni
TED
30 dni
Udzielenie do 14 dni
14,27%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 40 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 559 co stanowi 14,27% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
1,04%
BZP
0
TED
17
RAZEM
17
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 17 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 1,04% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
882 znaków
Śr. długość warunków
2 011 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (882 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2011 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 35% WAGAKRYTERIÓW 94% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,01
Ilość z pozacenowymi
566
Śr. waga kryt. ceny
68%
Śr. ilość kryteriów
1,35
W 1 074 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 65% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 68%. Dla 566 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 6%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 39%
820
zamawiających
 

 61%
1262
wykonawców
 
Zamawiający
820
Wykonawcy
1262
RAZEM
2082
Rozpoznano łącznie 2082 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 820 to zamawiający stanowiący 39% tych podmiotów a 1262 to wykonawcy, którzy stanową grupę 61%.