ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

CPV: 32000000-3


Ilość przetargów / części

967 / 1 580

0,70% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 283

0,62% wszystkich wyników

Wartość przetargów

454 976 705

0,56% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,32

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2018. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2018.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2018 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2018 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
967
       Części:       
1 580
Przetargi
BZP  /  TED
910 / 57
Części
BZP  /  TED
1477 / 103
Udział
w rynku
0,70%
Ogłoszono 967 przetargów (co stanowiło 0,70% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 1 580 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1 283   
BZP
1 246
 
TED
37
 
Udział w rynku
0,62%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 283 wyników (części), co stanowiło 0,62% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
454 976 705 PLN
BZP
240 487 258
193 007 zł / przetarg
TED
214 489 447
5 797 012 zł / przetarg
Udział w rynku
0,56%
Łączna wartość branży to 454 976 705 zł brutto co stanowi 0,56% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
26
Udzielenie
z wolnej ręki
12
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
1
Udzielono 12 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 1,26% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 1 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 26 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
737
Nierozstrzygnięte
postępowania
230
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
375
Spośród wszystkich opublikowanych w 2018 roku postępowań, rozstrzygnięto 737 co stanowiło 76,22% ich liczby. Nierozstrzygnięto 230 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 375 części przetargów co stanowi 23,78% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
729 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,95

Przetargi z 2+ ofertami
552

Ofert odrzuconych
251 10,05%
Tylko jedną ofertę złożono w 729 przetargach (części) co stanowi 56,82% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 552 co stanowiło 43,18% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,95 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
87,80%
Usługi
7,76%
Roboty budowlane
4,45%
Dostawy
849
Usługi
75
Roboty Budowlane
43
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (849 ogłoszeń), które stanowią 87,80% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (75 / 7,76%) oraz roboty budowlane (43 / 4,45%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
935
WR
26
PO
3
LE
3
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (935 ogłoszeń) stanowiący 96,69% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
19 980
Śr. % wartości wadium
2,05%
Ilość z wadium
273
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 273 przetargów spośród 967 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 28,23% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 19 979,66 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
12 dni
BZP
11 dni
TED
37 dni
Termin od 1-8 dni
38,78%
Średnio wykonawcy mają 12 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 37 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 375 przetargów co stanowi 38,78% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
38 dni
BZP
36 dni
TED
75 dni
Udzielenie do 14 dni
10,37%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 38 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 133 co stanowi 10,37% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
24,72%
BZP
214
TED
25
RAZEM
239
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 239 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 24,72% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
1 649 znaków
Śr. długość warunków
1 816 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1649 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (1816 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 78% WAGAKRYTERIÓW 37% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,62
Ilość z pozacenowymi
754
Śr. waga kryt. ceny
71%
Śr. ilość kryteriów
2,27
W 213 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 22% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 71%. Dla 754 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 63%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 50%
615
zamawiających
 

 50%
602
wykonawców
 
Zamawiający
615
Wykonawcy
602
RAZEM
1217
Rozpoznano łącznie 1217 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 615 to zamawiający stanowiący 50% tych podmiotów a 602 to wykonawcy, którzy stanową grupę 50%.