ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

CPV: 55000000-0


Ilość przetargów / części

3 100 / 5 678

1,78% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

5 288

1,29% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 204 200 950

0,86% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,40

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2014. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2014.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2014 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2014 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
3 100
       Części:       
5 678
Przetargi
BZP  /  TED
2486 / 614
Części
BZP  /  TED
4318 / 1360
Udział
w rynku
1,78%
Ogłoszono 3 100 przetargów (co stanowiło 1,78% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 5 678 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   5 288   
BZP
4 357
 
TED
931
 
Udział w rynku
1,29%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 5 288 wyników (części), co stanowiło 1,29% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
1 204 200 950 PLN
BZP
356 428 618
81 806 zł / przetarg
TED
847 772 332
910 604 zł / przetarg
Udział w rynku
0,86%
Łączna wartość branży to 1 204 200 950 zł brutto co stanowi 0,86% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
114
Udzielenie
z wolnej ręki
680
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
178
Udzielono 680 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 18,55% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 178 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 114 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
2 133
Nierozstrzygnięte
postępowania
967
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1771
Spośród wszystkich opublikowanych w 2014 roku postępowań, rozstrzygnięto 2 133 co stanowiło 68,81% ich liczby. Nierozstrzygnięto 967 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 771 części przetargów co stanowi 31,19% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
2136 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
3,04

Przetargi z 2+ ofertami
3132

Ofert odrzuconych
2084 12,96%
Tylko jedną ofertę złożono w 2136 przetargach (części) co stanowi 40,39% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 3132 co stanowiło 59,61% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 3,04 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
2,81%
Usługi
97,10%
Roboty budowlane
0,10%
Dostawy
87
Usługi
3 010
Roboty Budowlane
3
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (3010 ogłoszeń), które stanowią 97,10% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (87 / 2,81%) oraz roboty budowlane (3 / 0,10%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
2963
WR
114
NO
10
LE
1
DK
1
KON
1
NB
2
PO
8
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (2963 ogłoszeń) stanowiący 95,58% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
248 124
Śr. % wartości wadium
10,54%
Ilość z wadium
339
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 339 przetargów spośród 3100 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 10,94% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 248 123,82 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
11 dni
BZP
10 dni
TED
17 dni
Termin od 1-8 dni
47,58%
Średnio wykonawcy mają 11 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 17 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 1475 przetargów co stanowi 47,58% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
32 dni
BZP
34 dni
TED
25 dni
Udzielenie do 14 dni
21,82%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 32 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 1154 co stanowi 21,82% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
8,52%
BZP
0
TED
264
RAZEM
264
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 264 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 8,52% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
2 060 znaków
Śr. długość warunków
2 676 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2060 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2676 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 28% WAGAKRYTERIÓW 52% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,18
Ilość z pozacenowymi
872
Śr. waga kryt. ceny
85%
Śr. ilość kryteriów
1,33
W 2 228 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 72% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 85%. Dla 872 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 48%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 34%
1627
zamawiających
 

 66%
3024
wykonawców
 
Zamawiający
1627
Wykonawcy
3024
RAZEM
4651
Rozpoznano łącznie 4651 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1627 to zamawiający stanowiący 34% tych podmiotów a 3024 to wykonawcy, którzy stanową grupę 66%.