ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

CPV: 85000000-9


Ilość przetargów / części

2 080 / 4 642

1,02% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 682

0,83% wszystkich wyników

Wartość przetargów

343 157 205

0,27% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,40

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2012. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2012.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2012 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2012 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
2 080
       Części:       
4 642
Przetargi
BZP  /  TED
1886 / 194
Części
BZP  /  TED
3963 / 679
Udział
w rynku
1,02%
Ogłoszono 2 080 przetargów (co stanowiło 1,02% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 4 642 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   3 682   
BZP
3 306
 
TED
376
 
Udział w rynku
0,83%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 3 682 wyników (części), co stanowiło 0,83% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
343 157 205 PLN
BZP
180 894 381
54 717 zł / przetarg
TED
162 262 824
431 550 zł / przetarg
Udział w rynku
0,27%
Łączna wartość branży to 343 157 205 zł brutto co stanowi 0,27% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
183
Udzielenie
z wolnej ręki
634
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
18
Udzielono 634 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 25,05% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 18 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 183 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
1 501
Nierozstrzygnięte
postępowania
579
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1292
Spośród wszystkich opublikowanych w 2012 roku postępowań, rozstrzygnięto 1 501 co stanowiło 72,16% ich liczby. Nierozstrzygnięto 579 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 292 części przetargów co stanowi 27,84% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
2236 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,41

Przetargi z 2+ ofertami
1397

Ofert odrzuconych
783 8,82%
Tylko jedną ofertę złożono w 2236 przetargach (części) co stanowi 60,73% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 1397 co stanowiło 39,27% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,41 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,87%
Usługi
99,04%
Roboty budowlane
0,10%
Dostawy
18
Usługi
2 060
Roboty Budowlane
2
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (2060 ogłoszeń), które stanowią 99,04% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (18 / 0,87%) oraz roboty budowlane (2 / 0,10%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
1882
WR
183
PO
7
NB
1
NO
3
DK
1
KON
1
LE
2
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1882 ogłoszeń) stanowiący 90,48% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
168 528
Śr. % wartości wadium
9,39%
Ilość z wadium
101
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 101 przetargów spośród 2080 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 4,86% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 168 527,99 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
12 dni
BZP
12 dni
TED
17 dni
Termin od 1-8 dni
43,13%
Średnio wykonawcy mają 12 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 12 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 17 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 897 przetargów co stanowi 43,13% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
33 dni
BZP
33 dni
TED
30 dni
Udzielenie do 14 dni
24,39%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 33 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 898 co stanowi 24,39% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,96%
BZP
0
TED
20
RAZEM
20
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 20 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,96% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
2 433 znaków
Śr. długość warunków
1 924 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2433 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (1924 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 32% WAGAKRYTERIÓW 74% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,15
Ilość z pozacenowymi
673
Śr. waga kryt. ceny
76%
Śr. ilość kryteriów
1,37
W 1 407 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 68% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 76%. Dla 673 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 26%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 29%
1092
zamawiających
 

 71%
2612
wykonawców
 
Zamawiający
1092
Wykonawcy
2612
RAZEM
3704
Rozpoznano łącznie 3704 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1092 to zamawiający stanowiący 29% tych podmiotów a 2612 to wykonawcy, którzy stanową grupę 71%.