ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Usługi pocztowe i telekomunikacyjne

CPV: 64000000-6


Ilość przetargów / części

2 161 / 3 285

1,06% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 832

0,64% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 200 299 234

0,96% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,50

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2012. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 64000000-6 - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2012.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2012 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2012 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
2 161
       Części:       
3 285
Przetargi
BZP  /  TED
1947 / 214
Części
BZP  /  TED
2515 / 770
Udział
w rynku
1,06%
Ogłoszono 2 161 przetargów (co stanowiło 1,06% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 3 285 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   2 832   
BZP
2 259
 
TED
573
 
Udział w rynku
0,64%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 2 832 wyników (części), co stanowiło 0,64% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
1 200 299 234 PLN
BZP
373 269 089
165 236 zł / przetarg
TED
827 030 145
1 443 334 zł / przetarg
Udział w rynku
0,96%
Łączna wartość branży to 1 200 299 234 zł brutto co stanowi 0,96% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
325
Udzielenie
z wolnej ręki
1044
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
20
Udzielono 1044 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 36,25% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 20 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 325 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
1 478
Nierozstrzygnięte
postępowania
683
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1038
Spośród wszystkich opublikowanych w 2012 roku postępowań, rozstrzygnięto 1 478 co stanowiło 68,39% ich liczby. Nierozstrzygnięto 683 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 038 części przetargów co stanowi 31,61% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
2114 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,44

Przetargi z 2+ ofertami
690

Ofert odrzuconych
133 3,25%
Tylko jedną ofertę złożono w 2114 przetargach (części) co stanowi 74,65% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 690 co stanowiło 25,35% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,44 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,83%
Usługi
99,12%
Roboty budowlane
0,05%
Dostawy
18
Usługi
2 142
Roboty Budowlane
1
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (2142 ogłoszeń), które stanowią 99,12% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (18 / 0,83%) oraz roboty budowlane (1 / 0,05%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
WR
325
PN
1825
PO
7
NO
3
DK
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1825 ogłoszeń) stanowiący 84,45% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
1 449 210
Śr. % wartości wadium
67,66%
Ilość z wadium
259
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 259 przetargów spośród 2161 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 11,99% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 1 449 210,17 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
13 dni
BZP
10 dni
TED
34 dni
Termin od 1-8 dni
33,69%
Średnio wykonawcy mają 13 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 34 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 728 przetargów co stanowi 33,69% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
36 dni
BZP
34 dni
TED
39 dni
Udzielenie do 14 dni
14,12%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 36 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 400 co stanowi 14,12% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,32%
BZP
0
TED
7
RAZEM
7
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 7 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,32% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
2 201 znaków
Śr. długość warunków
1 611 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2201 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1611 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 14% WAGAKRYTERIÓW 85% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,32
Ilość z pozacenowymi
293
Śr. waga kryt. ceny
88%
Śr. ilość kryteriów
1,18
W 1 868 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 86% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 88%. Dla 293 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 15%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 63%
1667
zamawiających
 

 37%
944
wykonawców
 
Zamawiający
1667
Wykonawcy
944
RAZEM
2611
Rozpoznano łącznie 2611 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1667 to zamawiający stanowiący 63% tych podmiotów a 944 to wykonawcy, którzy stanową grupę 37%.