ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

CPV: 72000000-5


Ilość przetargów / części

1 334 / 5 137

1,05% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 866

0,64% wszystkich wyników

Wartość przetargów

974 631 007

0,80% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,39

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2016. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2016.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2016 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2016 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
1 334
       Części:       
5 137
Przetargi
BZP  /  TED
1065 / 269
Części
BZP  /  TED
1794 / 3343
Udział
w rynku
1,05%
Ogłoszono 1 334 przetargów (co stanowiło 1,05% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 5 137 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1 866   
BZP
1 588
 
TED
278
 
Udział w rynku
0,64%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 866 wyników (części), co stanowiło 0,64% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
974 631 007 PLN
BZP
339 072 528
213 522 zł / przetarg
TED
635 558 479
2 286 182 zł / przetarg
Udział w rynku
0,80%
Łączna wartość branży to 974 631 007 zł brutto co stanowi 0,80% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
194
Udzielenie
z wolnej ręki
403
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 403 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 26,12% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 194 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
907
Nierozstrzygnięte
postępowania
427
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1644
Spośród wszystkich opublikowanych w 2016 roku postępowań, rozstrzygnięto 907 co stanowiło 67,99% ich liczby. Nierozstrzygnięto 427 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 644 części przetargów co stanowi 32,01% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
1206 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,17

Przetargi z 2+ ofertami
654

Ofert odrzuconych
426 10,53%
Tylko jedną ofertę złożono w 1206 przetargach (części) co stanowi 64,63% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 654 co stanowiło 35,37% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,17 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
7,12%
Usługi
91,90%
Roboty budowlane
0,97%
Dostawy
95
Usługi
1 226
Roboty Budowlane
13
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (1226 ogłoszeń), które stanowią 91,90% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (95 / 7,12%) oraz roboty budowlane (13 / 0,97%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
WR
194
PN
1110
PO
17
NO
4
DK
3
LE
5
NZ
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1110 ogłoszeń) stanowiący 83,21% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
71 250
Śr. % wartości wadium
2,22%
Ilość z wadium
333
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 333 przetargów spośród 1334 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 24,96% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 71 249,51 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
17 dni
BZP
10 dni
TED
36 dni
Termin od 1-8 dni
29,24%
Średnio wykonawcy mają 17 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 36 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 390 przetargów co stanowi 29,24% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
50 dni
BZP
43 dni
TED
79 dni
Udzielenie do 14 dni
7,66%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 50 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 143 co stanowi 7,66% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
4,72%
BZP
2
TED
61
RAZEM
63
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 63 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 4,72% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
1 514 znaków
Śr. długość warunków
3 796 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1514 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (3796 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 58% WAGAKRYTERIÓW 22% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,14
Ilość z pozacenowymi
769
Śr. waga kryt. ceny
87%
Śr. ilość kryteriów
1,66
W 565 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 42% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 87%. Dla 769 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 78%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 41%
777
zamawiających
 

 59%
1091
wykonawców
 
Zamawiający
777
Wykonawcy
1091
RAZEM
1868
Rozpoznano łącznie 1868 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 777 to zamawiający stanowiący 41% tych podmiotów a 1091 to wykonawcy, którzy stanową grupę 59%.