ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

CPV: 44000000-0


Ilość przetargów / części

1 648 / 4 180

1,18% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 912

1,14% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 071 960 599

1,25% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,25

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2017. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej). Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2017.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2017 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2017 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
1 648
       Części:       
4 180
Przetargi
BZP  /  TED
1332 / 316
Części
BZP  /  TED
2844 / 1336
Udział
w rynku
1,18%
Ogłoszono 1 648 przetargów (co stanowiło 1,18% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 4 180 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   2 912   
BZP
2 213
 
TED
699
 
Udział w rynku
1,14%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 2 912 wyników (części), co stanowiło 1,14% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
2 071 960 599 PLN
BZP
294 030 076
132 865 zł / przetarg
TED
1 777 930 523
2 543 534 zł / przetarg
Udział w rynku
1,25%
Łączna wartość branży to 2 071 960 599 zł brutto co stanowi 1,25% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
3
Udzielenie
z wolnej ręki
20
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
19
Udzielono 20 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 1,20% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 19 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 3 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
1 023
Nierozstrzygnięte
postępowania
625
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1585
Spośród wszystkich opublikowanych w 2017 roku postępowań, rozstrzygnięto 1 023 co stanowiło 62,08% ich liczby. Nierozstrzygnięto 625 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 585 części przetargów co stanowi 37,92% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
1491 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,26

Przetargi z 2+ ofertami
1407

Ofert odrzuconych
506 7,68%
Tylko jedną ofertę złożono w 1491 przetargach (części) co stanowi 51,20% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 1407 co stanowiło 48,80% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,26 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
84,41%
Usługi
3,64%
Roboty budowlane
11,95%
Dostawy
1 391
Usługi
60
Roboty Budowlane
197
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (1391 ogłoszeń), które stanowią 84,41% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (197 / 11,95%) oraz usługi (60 / 3,64%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
1615
PO
9
NO
1
ZC
20
WR
3
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1615 ogłoszeń) stanowiący 98,00% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
302 615
Śr. % wartości wadium
3,12%
Ilość z wadium
493
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 493 przetargów spośród 1648 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 29,92% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 302 614,56 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
15 dni
BZP
11 dni
TED
31 dni
Termin od 1-8 dni
35,62%
Średnio wykonawcy mają 15 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 31 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 587 przetargów co stanowi 35,62% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
87 dni
BZP
83 dni
TED
99 dni
Udzielenie do 14 dni
7,45%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 87 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 217 co stanowi 7,45% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
10,38%
BZP
73
TED
98
RAZEM
171
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 171 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 10,38% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
standardowa
Śr. ilość poświadczeń
3 dokumenty
Śr. długość opisu
2 617 znaków
Śr. długość warunków
2 336 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest standardowy. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 3 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2617 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2336 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 65% WAGAKRYTERIÓW 37% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,25
Ilość z pozacenowymi
1 069
Śr. waga kryt. ceny
76%
Śr. ilość kryteriów
1,81
W 579 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 35% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 76%. Dla 1069 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 63%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 36%
819
zamawiających
 

 64%
1403
wykonawców
 
Zamawiający
819
Wykonawcy
1403
RAZEM
2222
Rozpoznano łącznie 2222 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 819 to zamawiający stanowiący 36% tych podmiotów a 1403 to wykonawcy, którzy stanową grupę 64%.