ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Obiekty użyteczności publicznej

CPV: 65000000-3


Ilość przetargów / części

231 / 2 484

0,18% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

875

0,30% wszystkich wyników

Wartość przetargów

456 861 663

0,38% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,52

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2016. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 65000000-3 - Obiekty użyteczności publicznej. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2016.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2016 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2016 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
231
       Części:       
2 484
Przetargi
BZP  /  TED
210 / 21
Części
BZP  /  TED
246 / 2238
Udział
w rynku
0,18%
Ogłoszono 231 przetargów (co stanowiło 0,18% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 2 484 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   875   
BZP
807
 
TED
68
 
Udział w rynku
0,30%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 875 wyników (części), co stanowiło 0,30% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
456 861 663 PLN
BZP
328 507 969
407 073 zł / przetarg
TED
128 353 694
1 887 554 zł / przetarg
Udział w rynku
0,38%
Łączna wartość branży to 456 861 663 zł brutto co stanowi 0,38% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
145
Udzielenie
z wolnej ręki
726
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
1
Udzielono 726 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 89,41% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 1 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 145 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
164
Nierozstrzygnięte
postępowania
67
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
720
Spośród wszystkich opublikowanych w 2016 roku postępowań, rozstrzygnięto 164 co stanowiło 71,00% ich liczby. Nierozstrzygnięto 67 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 720 części przetargów co stanowi 29,00% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
771 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,34

Przetargi z 2+ ofertami
103

Ofert odrzuconych
27 2,30%
Tylko jedną ofertę złożono w 771 przetargach (części) co stanowi 88,11% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 103 co stanowiło 11,89% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,34 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
18,18%
Usługi
79,22%
Roboty budowlane
2,60%
Dostawy
42
Usługi
183
Roboty Budowlane
6
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (183 ogłoszeń), które stanowią 79,22% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (42 / 18,18%) oraz roboty budowlane (6 / 2,60%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
WR
145
PN
84
LE
1
NO
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (84 ogłoszeń) stanowiący 36,36% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
85 148
Śr. % wartości wadium
1,68%
Ilość z wadium
28
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 28 przetargów spośród 231 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 12,12% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 85 147,51 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
19 dni
BZP
14 dni
TED
37 dni
Termin od 1-8 dni
10,39%
Średnio wykonawcy mają 19 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 14 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 37 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 24 przetargów co stanowi 10,39% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
79 dni
BZP
95 dni
TED
62 dni
Udzielenie do 14 dni
1,60%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 79 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 14 co stanowi 1,60% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,00%
BZP
0
TED
0
RAZEM
0
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 0 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,00% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
niska
Śr. ilość poświadczeń
3 dokumenty
Śr. długość opisu
1 343 znaków
Śr. długość warunków
1 486 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest niski. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 3 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1343 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1486 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 22% WAGAKRYTERIÓW 31% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,10
Ilość z pozacenowymi
50
Śr. waga kryt. ceny
93%
Śr. ilość kryteriów
1,24
W 181 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 78% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 93%. Dla 50 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 69%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 60%
375
zamawiających
 

 40%
246
wykonawców
 
Zamawiający
375
Wykonawcy
246
RAZEM
621
Rozpoznano łącznie 621 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 375 to zamawiający stanowiący 60% tych podmiotów a 246 to wykonawcy, którzy stanową grupę 40%.