ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

CPV: 48000000-8


Ilość przetargów / części

1 357 / 2 011

0,97% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 714

0,67% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 241 596 643

0,75% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,32

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2017. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2017.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2017 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2017 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
1 357
       Części:       
2 011
Przetargi
BZP  /  TED
1040 / 317
Części
BZP  /  TED
1599 / 412
Udział
w rynku
0,97%
Ogłoszono 1 357 przetargów (co stanowiło 0,97% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 2 011 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1 714   
BZP
1 480
 
TED
234
 
Udział w rynku
0,67%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 714 wyników (części), co stanowiło 0,67% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
1 241 596 643 PLN
BZP
306 971 559
207 413 zł / przetarg
TED
934 625 084
3 994 124 zł / przetarg
Udział w rynku
0,75%
Łączna wartość branży to 1 241 596 643 zł brutto co stanowi 0,75% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
18
Udzielenie
z wolnej ręki
62
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
2
Udzielono 62 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 4,43% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 2 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 18 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
848
Nierozstrzygnięte
postępowania
509
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
754
Spośród wszystkich opublikowanych w 2017 roku postępowań, rozstrzygnięto 848 co stanowiło 62,49% ich liczby. Nierozstrzygnięto 509 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 754 części przetargów co stanowi 37,51% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
979 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,15

Przetargi z 2+ ofertami
729

Ofert odrzuconych
304 8,24%
Tylko jedną ofertę złożono w 979 przetargach (części) co stanowi 57,12% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 729 co stanowiło 42,88% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,15 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
82,61%
Usługi
15,70%
Roboty budowlane
1,69%
Dostawy
1 121
Usługi
213
Roboty Budowlane
23
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (1121 ogłoszeń), które stanowią 82,61% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (213 / 15,70%) oraz roboty budowlane (23 / 1,69%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
1320
NO
1
WR
18
PO
9
ZC
4
LE
1
NZ
1
DK
3
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1320 ogłoszeń) stanowiący 97,27% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
292 812
Śr. % wartości wadium
13,84%
Ilość z wadium
411
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 411 przetargów spośród 1357 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 30,29% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 292 812,02 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
16 dni
BZP
10 dni
TED
33 dni
Termin od 1-8 dni
35,59%
Średnio wykonawcy mają 16 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 33 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 483 przetargów co stanowi 35,59% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
96 dni
BZP
100 dni
TED
76 dni
Udzielenie do 14 dni
7,29%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 96 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 125 co stanowi 7,29% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
19,97%
BZP
176
TED
95
RAZEM
271
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 271 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 19,97% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
standardowa
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
1 758 znaków
Śr. długość warunków
2 545 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest standardowy. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1758 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2545 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 62% WAGAKRYTERIÓW 39% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,51
Ilość z pozacenowymi
843
Śr. waga kryt. ceny
76%
Śr. ilość kryteriów
1,94
W 514 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 38% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 76%. Dla 843 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 61%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 47%
813
zamawiających
 

 53%
911
wykonawców
 
Zamawiający
813
Wykonawcy
911
RAZEM
1724
Rozpoznano łącznie 1724 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 813 to zamawiający stanowiący 47% tych podmiotów a 911 to wykonawcy, którzy stanową grupę 53%.