ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

CPV: 60000000-8


Ilość przetargów / części

2 662 / 6 647

2,10% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

4 014

1,38% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 171 592 827

0,97% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2016. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów). Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2016.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2016 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2016 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
2 662
       Części:       
6 647
Przetargi
BZP  /  TED
2449 / 213
Części
BZP  /  TED
4446 / 2201
Udział
w rynku
2,10%
Ogłoszono 2 662 przetargów (co stanowiło 2,10% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 6 647 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   4 014   
BZP
3 661
 
TED
353
 
Udział w rynku
1,38%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 4 014 wyników (części), co stanowiło 1,38% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
1 171 592 827 PLN
BZP
493 855 930
134 896 zł / przetarg
TED
677 736 897
1 919 935 zł / przetarg
Udział w rynku
0,97%
Łączna wartość branży to 1 171 592 827 zł brutto co stanowi 0,97% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
70
Udzielenie
z wolnej ręki
188
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
18
Udzielono 188 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 6,76% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 18 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 70 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
2 025
Nierozstrzygnięte
postępowania
637
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1590
Spośród wszystkich opublikowanych w 2016 roku postępowań, rozstrzygnięto 2 025 co stanowiło 76,07% ich liczby. Nierozstrzygnięto 637 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 590 części przetargów co stanowi 23,93% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
1693 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,37

Przetargi z 2+ ofertami
2309

Ofert odrzuconych
881 9,24%
Tylko jedną ofertę złożono w 1693 przetargach (części) co stanowi 42,18% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 2309 co stanowiło 57,82% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,37 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,94%
Usługi
97,78%
Roboty budowlane
1,28%
Dostawy
25
Usługi
2 603
Roboty Budowlane
34
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (2603 ogłoszeń), które stanowią 97,78% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (34 / 1,28%) oraz dostawy (25 / 0,94%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
2574
WR
70
NO
2
PO
13
LE
3
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (2574 ogłoszeń) stanowiący 96,69% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
95 552
Śr. % wartości wadium
3,29%
Ilość z wadium
505
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 505 przetargów spośród 2662 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 18,97% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 95 551,93 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
12 dni
BZP
10 dni
TED
35 dni
Termin od 1-8 dni
39,18%
Średnio wykonawcy mają 12 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 35 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 1043 przetargów co stanowi 39,18% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
42 dni
BZP
41 dni
TED
47 dni
Udzielenie do 14 dni
16,84%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 42 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 676 co stanowi 16,84% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,15%
BZP
1
TED
3
RAZEM
4
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 4 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,15% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
2 609 znaków
Śr. długość warunków
2 582 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2609 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2582 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 82% WAGAKRYTERIÓW 20% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,05
Ilość z pozacenowymi
2 185
Śr. waga kryt. ceny
84%
Śr. ilość kryteriów
1,86
W 477 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 18% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 84%. Dla 2185 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 80%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 45%
1786
zamawiających
 

 55%
2145
wykonawców
 
Zamawiający
1786
Wykonawcy
2145
RAZEM
3931
Rozpoznano łącznie 3931 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1786 to zamawiający stanowiący 45% tych podmiotów a 2145 to wykonawcy, którzy stanową grupę 55%.