ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

CPV: 98000000-3


Ilość przetargów / części

624 / 942

0,45% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

937

0,37% wszystkich wyników

Wartość przetargów

268 783 648

0,16% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2017. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 98000000-3 - Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2017.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2017 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2017 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
624
       Części:       
942
Przetargi
BZP  /  TED
560 / 64
Części
BZP  /  TED
852 / 90
Udział
w rynku
0,45%
Ogłoszono 624 przetargów (co stanowiło 0,45% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 942 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   937   
BZP
889
 
TED
48
 
Udział w rynku
0,37%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 937 wyników (części), co stanowiło 0,37% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
268 783 648 PLN
BZP
177 441 137
199 596 zł / przetarg
TED
91 342 511
1 902 969 zł / przetarg
Udział w rynku
0,16%
Łączna wartość branży to 268 783 648 zł brutto co stanowi 0,16% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
4
Udzielenie
z wolnej ręki
23
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 23 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 3,58% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 4 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
448
Nierozstrzygnięte
postępowania
176
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
265
Spośród wszystkich opublikowanych w 2017 roku postępowań, rozstrzygnięto 448 co stanowiło 71,79% ich liczby. Nierozstrzygnięto 176 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 265 części przetargów co stanowi 28,21% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
587 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,82

Przetargi z 2+ ofertami
341

Ofert odrzuconych
140 8,20%
Tylko jedną ofertę złożono w 587 przetargach (części) co stanowi 62,65% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 341 co stanowiło 37,35% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,82 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
1,92%
Usługi
95,19%
Roboty budowlane
2,88%
Dostawy
12
Usługi
594
Roboty Budowlane
18
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (594 ogłoszeń), które stanowią 95,19% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (18 / 2,88%) oraz dostawy (12 / 1,92%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
WR
4
PN
619
PO
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (619 ogłoszeń) stanowiący 99,20% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
314 269
Śr. % wartości wadium
51,83%
Ilość z wadium
152
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 152 przetargów spośród 624 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 24,36% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 314 269,01 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
12 dni
BZP
10 dni
TED
35 dni
Termin od 1-8 dni
45,35%
Średnio wykonawcy mają 12 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 35 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 283 przetargów co stanowi 45,35% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
70 dni
BZP
70 dni
TED
81 dni
Udzielenie do 14 dni
8,86%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 70 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 83 co stanowi 8,86% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,96%
BZP
6
TED
0
RAZEM
6
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 6 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,96% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
2 792 znaków
Śr. długość warunków
2 819 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2792 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2819 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 71% WAGAKRYTERIÓW 37% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,36
Ilość z pozacenowymi
442
Śr. waga kryt. ceny
74%
Śr. ilość kryteriów
1,96
W 182 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 29% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 74%. Dla 442 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 63%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 48%
555
zamawiających
 

 52%
587
wykonawców
 
Zamawiający
555
Wykonawcy
587
RAZEM
1142
Rozpoznano łącznie 1142 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 555 to zamawiający stanowiący 48% tych podmiotów a 587 to wykonawcy, którzy stanową grupę 52%.