ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Pojazdy silnikowe

CPV: 34100000-8


Ilość przetargów / części

2 272 / 2 272

2,18% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 581

0,92% wszystkich wyników

Wartość przetargów

832 850 410

1,61% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2019. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2019.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2019 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2019 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
2 272
       Części:       
2 272
Przetargi
BZP  /  TED
2272 / 0
Części
BZP  /  TED
2272 / 0
Udział
w rynku
2,18%
Ogłoszono 2 272 przetargów (co stanowiło 2,18% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 2 272 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1 581   
BZP
1 581
 
TED
0
 
Udział w rynku
0,92%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 581 wyników (części), co stanowiło 0,92% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
832 850 410 PLN
BZP
832 850 410
526 787 zł / przetarg
TED
0
0 zł / przetarg
Udział w rynku
1,61%
Łączna wartość branży to 832 850 410 zł brutto co stanowi 1,61% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
2
Udzielenie
z wolnej ręki
56
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
2
Udzielono 56 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 2,41% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 2 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 2 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
1 479
Nierozstrzygnięte
postępowania
793
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
793
Spośród wszystkich opublikowanych w 2019 roku postępowań, rozstrzygnięto 1 479 co stanowiło 65,10% ich liczby. Nierozstrzygnięto 793 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 793 części przetargów co stanowi 34,90% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
1139 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,59

Przetargi z 2+ ofertami
439

Ofert odrzuconych
147 5,85%
Tylko jedną ofertę złożono w 1139 przetargach (części) co stanowi 72,04% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 439 co stanowiło 27,96% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,59 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
98,06%
Usługi
1,89%
Roboty budowlane
0,04%
Dostawy
2 228
Usługi
43
Roboty Budowlane
1
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (2228 ogłoszeń), które stanowią 98,06% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (43 / 1,89%) oraz roboty budowlane (1 / 0,04%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
2265
WR
2
NB
1
PO
4
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (2265 ogłoszeń) stanowiący 99,69% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
6 342 160
Śr. % wartości wadium
848,16%
Ilość z wadium
550
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 550 przetargów spośród 2272 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 24,21% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 6 342 160,42 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
10 dni
BZP
10 dni
TED
0 dni
Termin od 1-8 dni
54,18%
Średnio wykonawcy mają 10 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 0 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 1231 przetargów co stanowi 54,18% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
23 dni
BZP
23 dni
TED
0 dni
Udzielenie do 14 dni
31,63%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 23 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 500 co stanowi 31,63% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
6,16%
BZP
140
TED
0
RAZEM
140
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 140 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 6,16% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
1 835 znaków
Śr. długość warunków
653 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (1835 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (653 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 92% WAGAKRYTERIÓW 39% ILOŚĆKRYTERIÓW 3,00
Ilość z pozacenowymi
2 086
Śr. waga kryt. ceny
64%
Śr. ilość kryteriów
2,86
W 186 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 8% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 64%. Dla 2086 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 61%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 2 różne kryteria pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 70%
1573
zamawiających
 

 30%
643
wykonawców
 
Zamawiający
1573
Wykonawcy
643
RAZEM
2216
Rozpoznano łącznie 2216 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1573 to zamawiający stanowiący 70% tych podmiotów a 643 to wykonawcy, którzy stanową grupę 30%.