ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

CPV: 79000000-4


Ilość przetargów / części

3 053 / 4 315

2,20% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 991

1,92% wszystkich wyników

Wartość przetargów

850 481 948

1,06% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2018. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 79000000-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2018.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2018 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2018 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
3 053
       Części:       
4 315
Przetargi
BZP  /  TED
2927 / 126
Części
BZP  /  TED
4028 / 287
Udział
w rynku
2,20%
Ogłoszono 3 053 przetargów (co stanowiło 2,20% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 4 315 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   3 991   
BZP
3 858
 
TED
133
 
Udział w rynku
1,92%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 3 991 wyników (części), co stanowiło 1,92% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
850 481 948 PLN
BZP
695 555 318
180 289 zł / przetarg
TED
154 926 630
1 164 862 zł / przetarg
Udział w rynku
1,06%
Łączna wartość branży to 850 481 948 zł brutto co stanowi 1,06% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
261
Udzielenie
z wolnej ręki
74
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
16
Udzielono 74 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 2,58% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 16 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 261 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
2 356
Nierozstrzygnięte
postępowania
697
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
985
Spośród wszystkich opublikowanych w 2018 roku postępowań, rozstrzygnięto 2 356 co stanowiło 77,17% ich liczby. Nierozstrzygnięto 697 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 985 części przetargów co stanowi 22,83% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
1664 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
3,06

Przetargi z 2+ ofertami
2320

Ofert odrzuconych
1197 9,79%
Tylko jedną ofertę złożono w 1664 przetargach (części) co stanowi 41,69% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 2320 co stanowiło 58,31% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 3,06 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
1,51%
Usługi
98,49%
Roboty budowlane
0,00%
Dostawy
46
Usługi
3 007
Roboty Budowlane
0
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (3007 ogłoszeń), które stanowią 98,49% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (46 / 1,51%) oraz roboty budowlane ( / 0,00%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
WR
261
PN
2774
KO
6
DK
2
ZC
1
PO
4
NB
1
LE
4
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (2774 ogłoszeń) stanowiący 90,86% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
138 039
Śr. % wartości wadium
14,45%
Ilość z wadium
603
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 603 przetargów spośród 3053 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 19,75% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 138 039,41 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
11 dni
BZP
10 dni
TED
30 dni
Termin od 1-8 dni
42,71%
Średnio wykonawcy mają 11 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 30 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 1304 przetargów co stanowi 42,71% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
41 dni
BZP
40 dni
TED
60 dni
Udzielenie do 14 dni
6,36%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 41 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 254 co stanowi 6,36% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
28,66%
BZP
827
TED
48
RAZEM
875
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 875 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 28,66% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
2 032 znaków
Śr. długość warunków
2 758 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2032 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2758 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 72% WAGAKRYTERIÓW 41% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,50
Ilość z pozacenowymi
2 203
Śr. waga kryt. ceny
71%
Śr. ilość kryteriów
2,09
W 850 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 28% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 71%. Dla 2203 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 59%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 43%
1269
zamawiających
 

 57%
1631
wykonawców
 
Zamawiający
1269
Wykonawcy
1631
RAZEM
2900
Rozpoznano łącznie 2900 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1269 to zamawiający stanowiący 43% tych podmiotów a 1631 to wykonawcy, którzy stanową grupę 57%.