ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

CPV: 39000000-2


Ilość przetargów / części

2 555 / 8 747

2,02% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

5 544

1,90% wszystkich wyników

Wartość przetargów

695 747 606

0,57% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,28

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2016. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2016.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2016 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2016 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
2 555
       Części:       
8 747
Przetargi
BZP  /  TED
2328 / 227
Części
BZP  /  TED
6134 / 2613
Udział
w rynku
2,02%
Ogłoszono 2 555 przetargów (co stanowiło 2,02% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 8 747 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   5 544   
BZP
4 905
 
TED
639
 
Udział w rynku
1,90%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 5 544 wyników (części), co stanowiło 1,90% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
695 747 606 PLN
BZP
337 112 323
68 728 zł / przetarg
TED
358 635 283
561 245 zł / przetarg
Udział w rynku
0,57%
Łączna wartość branży to 695 747 606 zł brutto co stanowi 0,57% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
19
Udzielenie
z wolnej ręki
51
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
65
Udzielono 51 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 1,97% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 65 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 19 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
1 989
Nierozstrzygnięte
postępowania
566
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1937
Spośród wszystkich opublikowanych w 2016 roku postępowań, rozstrzygnięto 1 989 co stanowiło 77,85% ich liczby. Nierozstrzygnięto 566 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 937 części przetargów co stanowi 22,15% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
1603 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
4,22

Przetargi z 2+ ofertami
3922

Ofert odrzuconych
4413 18,87%
Tylko jedną ofertę złożono w 1603 przetargach (części) co stanowi 28,91% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 3922 co stanowiło 71,09% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 4,22 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
96,36%
Usługi
2,35%
Roboty budowlane
1,29%
Dostawy
2 462
Usługi
60
Roboty Budowlane
33
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (2462 ogłoszeń), które stanowią 96,36% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (60 / 2,35%) oraz roboty budowlane (33 / 1,29%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
2507
LE
18
PO
8
WR
19
NO
2
DK
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (2507 ogłoszeń) stanowiący 98,12% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
50 137
Śr. % wartości wadium
3,73%
Ilość z wadium
553
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 553 przetargów spośród 2555 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 21,64% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 50 136,66 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
13 dni
BZP
11 dni
TED
37 dni
Termin od 1-8 dni
38,36%
Średnio wykonawcy mają 13 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 37 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 980 przetargów co stanowi 38,36% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
60 dni
BZP
60 dni
TED
60 dni
Udzielenie do 14 dni
5,03%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 60 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 279 co stanowi 5,03% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
1,60%
BZP
4
TED
37
RAZEM
41
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 41 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 1,60% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
standardowa
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
1 354 znaków
Śr. długość warunków
1 921 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest standardowy. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1354 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (1921 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 84% WAGAKRYTERIÓW 22% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,06
Ilość z pozacenowymi
2 143
Śr. waga kryt. ceny
82%
Śr. ilość kryteriów
1,89
W 412 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 16% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 82%. Dla 2143 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 78%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 32%
1094
zamawiających
 

 68%
2257
wykonawców
 
Zamawiający
1094
Wykonawcy
2257
RAZEM
3351
Rozpoznano łącznie 3351 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1094 to zamawiający stanowiący 32% tych podmiotów a 2257 to wykonawcy, którzy stanową grupę 68%.