ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

CPV: 60000000-8


Ilość przetargów / części

2 644 / 4 547

1,91% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 728

1,79% wszystkich wyników

Wartość przetargów

787 902 460

0,98% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2018. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów). Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2018.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2018 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2018 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
2 644
       Części:       
4 547
Przetargi
BZP  /  TED
2567 / 77
Części
BZP  /  TED
4224 / 323
Udział
w rynku
1,91%
Ogłoszono 2 644 przetargów (co stanowiło 1,91% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 4 547 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   3 728   
BZP
3 661
 
TED
67
 
Udział w rynku
1,79%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 3 728 wyników (części), co stanowiło 1,79% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
787 902 460 PLN
BZP
688 205 335
187 983 zł / przetarg
TED
99 697 125
1 488 017 zł / przetarg
Udział w rynku
0,98%
Łączna wartość branży to 787 902 460 zł brutto co stanowi 0,98% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
64
Udzielenie
z wolnej ręki
31
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 31 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 1,19% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 64 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
2 090
Nierozstrzygnięte
postępowania
554
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
952
Spośród wszystkich opublikowanych w 2018 roku postępowań, rozstrzygnięto 2 090 co stanowiło 79,05% ich liczby. Nierozstrzygnięto 554 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 952 części przetargów co stanowi 20,95% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
2010 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,86

Przetargi z 2+ ofertami
1715

Ofert odrzuconych
422 6,09%
Tylko jedną ofertę złożono w 2010 przetargach (części) co stanowi 53,92% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 1715 co stanowiło 46,08% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,86 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,64%
Usługi
98,83%
Roboty budowlane
0,53%
Dostawy
17
Usługi
2 613
Roboty Budowlane
14
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (2613 ogłoszeń), które stanowią 98,83% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (17 / 0,64%) oraz roboty budowlane (14 / 0,53%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
2576
WR
64
PO
4
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (2576 ogłoszeń) stanowiący 97,43% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
46 611
Śr. % wartości wadium
5,11%
Ilość z wadium
706
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 706 przetargów spośród 2644 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 26,70% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 46 610,53 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
10 dni
BZP
10 dni
TED
34 dni
Termin od 1-8 dni
47,92%
Średnio wykonawcy mają 10 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 34 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 1267 przetargów co stanowi 47,92% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
35 dni
BZP
35 dni
TED
46 dni
Udzielenie do 14 dni
11,78%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 35 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 439 co stanowi 11,78% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
5,79%
BZP
145
TED
8
RAZEM
153
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 153 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 5,79% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
3 264 znaków
Śr. długość warunków
3 284 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3264 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3284 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 86% WAGAKRYTERIÓW 38% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,43
Ilość z pozacenowymi
2 265
Śr. waga kryt. ceny
67%
Śr. ilość kryteriów
2,23
W 379 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 14% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 67%. Dla 2265 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 62%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 53%
1741
zamawiających
 

 47%
1528
wykonawców
 
Zamawiający
1741
Wykonawcy
1528
RAZEM
3269
Rozpoznano łącznie 3269 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1741 to zamawiający stanowiący 53% tych podmiotów a 1528 to wykonawcy, którzy stanową grupę 47%.