ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

CPV: 30000000-9


Ilość przetargów / części

6 216 / 16 573

4,37% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

13 544

3,96% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 541 685 454

1,79% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,32

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2015. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 30000000-9 - Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2015.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2015 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2015 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
6 216
       Części:       
16 573
Przetargi
BZP  /  TED
5118 / 1098
Części
BZP  /  TED
12289 / 4284
Udział
w rynku
4,37%
Ogłoszono 6 216 przetargów (co stanowiło 4,37% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 16 573 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   13 544   
BZP
10 591
 
TED
2 953
 
Udział w rynku
3,96%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 13 544 wyników (części), co stanowiło 3,96% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
2 541 685 454 PLN
BZP
787 231 487
74 330 zł / przetarg
TED
1 754 453 967
594 126 zł / przetarg
Udział w rynku
1,79%
Łączna wartość branży to 2 541 685 454 zł brutto co stanowi 1,79% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
12
Udzielenie
z wolnej ręki
61
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
628
Udzielono 61 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 0,97% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 628 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 12 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
4 394
Nierozstrzygnięte
postępowania
1 822
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
4857
Spośród wszystkich opublikowanych w 2015 roku postępowań, rozstrzygnięto 4 394 co stanowiło 70,69% ich liczby. Nierozstrzygnięto 1 822 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 4 857 części przetargów co stanowi 29,31% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
4075 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
3,16

Przetargi z 2+ ofertami
9447

Ofert odrzuconych
5295 12,38%
Tylko jedną ofertę złożono w 4075 przetargach (części) co stanowi 30,09% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 9447 co stanowiło 69,91% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 3,16 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
97,96%
Usługi
1,87%
Roboty budowlane
0,18%
Dostawy
6 089
Usługi
116
Roboty Budowlane
11
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (6089 ogłoszeń), które stanowią 97,96% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (116 / 1,87%) oraz roboty budowlane (11 / 0,18%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
6129
LE
62
WR
12
PO
12
NO
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (6129 ogłoszeń) stanowiący 98,60% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
1 098 245
Śr. % wartości wadium
5,65%
Ilość z wadium
1554
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 1554 przetargów spośród 6216 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 25,00% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 1 098 244,89 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
20 dni
BZP
17 dni
TED
36 dni
Termin od 1-8 dni
40,88%
Średnio wykonawcy mają 20 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 17 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 36 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 2541 przetargów co stanowi 40,88% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
46 dni
BZP
45 dni
TED
47 dni
Udzielenie do 14 dni
11,64%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 46 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 1576 co stanowi 11,64% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
6,31%
BZP
0
TED
392
RAZEM
392
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 392 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 6,31% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
1 318 znaków
Śr. długość warunków
3 489 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1318 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3489 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 75% WAGAKRYTERIÓW 16% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,12
Ilość z pozacenowymi
4 657
Śr. waga kryt. ceny
88%
Śr. ilość kryteriów
1,84
W 1 559 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 25% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 88%. Dla 4657 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 84%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 36%
2116
zamawiających
 

 64%
3726
wykonawców
 
Zamawiający
2116
Wykonawcy
3726
RAZEM
5842
Rozpoznano łącznie 5842 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 2116 to zamawiający stanowiący 36% tych podmiotów a 3726 to wykonawcy, którzy stanową grupę 64%.