ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

CPV: 44000000-0


Ilość przetargów / części

2 291 / 5 139

1,32% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 456

0,84% wszystkich wyników

Wartość przetargów

941 865 868

0,67% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2014. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej). Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2014.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2014 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2014 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
2 291
       Części:       
5 139
Przetargi
BZP  /  TED
1974 / 317
Części
BZP  /  TED
3628 / 1511
Udział
w rynku
1,32%
Ogłoszono 2 291 przetargów (co stanowiło 1,32% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 5 139 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   3 456   
BZP
3 027
 
TED
429
 
Udział w rynku
0,84%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 3 456 wyników (części), co stanowiło 0,84% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
941 865 868 PLN
BZP
322 114 031
106 414 zł / przetarg
TED
619 751 837
1 444 643 zł / przetarg
Udział w rynku
0,67%
Łączna wartość branży to 941 865 868 zł brutto co stanowi 0,67% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
22
Udzielenie
z wolnej ręki
68
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
70
Udzielono 68 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 2,91% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 70 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 22 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
1 671
Nierozstrzygnięte
postępowania
620
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1390
Spośród wszystkich opublikowanych w 2014 roku postępowań, rozstrzygnięto 1 671 co stanowiło 72,94% ich liczby. Nierozstrzygnięto 620 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 390 części przetargów co stanowi 27,06% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
1083 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
3,02

Przetargi z 2+ ofertami
2364

Ofert odrzuconych
1007 9,66%
Tylko jedną ofertę złożono w 1083 przetargach (części) co stanowi 31,34% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 2364 co stanowiło 68,66% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 3,02 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
92,97%
Usługi
1,83%
Roboty budowlane
5,19%
Dostawy
2 130
Usługi
42
Roboty Budowlane
119
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (2130 ogłoszeń), które stanowią 92,97% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (119 / 5,19%) oraz usługi (42 / 1,83%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
2254
WR
22
PO
8
LE
4
NB
2
DK
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (2254 ogłoszeń) stanowiący 98,38% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
67 540
Śr. % wartości wadium
2,99%
Ilość z wadium
487
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 487 przetargów spośród 2291 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 21,26% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 67 540,21 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
14 dni
BZP
12 dni
TED
28 dni
Termin od 1-8 dni
38,32%
Średnio wykonawcy mają 14 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 12 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 28 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 878 przetargów co stanowi 38,32% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
38 dni
BZP
36 dni
TED
45 dni
Udzielenie do 14 dni
20,98%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 38 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 725 co stanowi 20,98% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
2,44%
BZP
0
TED
56
RAZEM
56
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 56 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 2,44% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
1 306 znaków
Śr. długość warunków
2 474 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1306 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2474 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 26% WAGAKRYTERIÓW 74% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,03
Ilość z pozacenowymi
602
Śr. waga kryt. ceny
81%
Śr. ilość kryteriów
1,27
W 1 689 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 74% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 81%. Dla 602 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 26%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 37%
1168
zamawiających
 

 63%
1922
wykonawców
 
Zamawiający
1168
Wykonawcy
1922
RAZEM
3090
Rozpoznano łącznie 3090 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1168 to zamawiający stanowiący 37% tych podmiotów a 1922 to wykonawcy, którzy stanową grupę 63%.