ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

CPV: 77000000-0


Ilość przetargów / części

2 622 / 149 803

1,26% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

7 993

1,82% wszystkich wyników

Wartość przetargów

3 586 489 373

2,81% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,39

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2013. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2013.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2013 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2013 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
2 622
       Części:       
149 803
Przetargi
BZP  /  TED
1791 / 831
Części
BZP  /  TED
2915 / 146888
Udział
w rynku
1,26%
Ogłoszono 2 622 przetargów (co stanowiło 1,26% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 149 803 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   7 993   
BZP
3 964
 
TED
4 029
 
Udział w rynku
1,82%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 7 993 wyników (części), co stanowiło 1,82% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
3 586 489 373 PLN
BZP
326 081 127
82 261 zł / przetarg
TED
3 260 408 246
809 235 zł / przetarg
Udział w rynku
2,81%
Łączna wartość branży to 3 586 489 373 zł brutto co stanowi 2,81% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
213
Udzielenie
z wolnej ręki
1530
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
62
Udzielono 1530 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 38,84% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 62 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 213 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
1 598
Nierozstrzygnięte
postępowania
1 024
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
58504
Spośród wszystkich opublikowanych w 2013 roku postępowań, rozstrzygnięto 1 598 co stanowiło 60,95% ich liczby. Nierozstrzygnięto 1 024 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 58 504 części przetargów co stanowi 39,05% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
4443 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,35

Przetargi z 2+ ofertami
3479

Ofert odrzuconych
1275 6,79%
Tylko jedną ofertę złożono w 4443 przetargach (części) co stanowi 55,59% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 3479 co stanowiło 44,41% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,35 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,42%
Usługi
98,78%
Roboty budowlane
0,80%
Dostawy
11
Usługi
2 590
Roboty Budowlane
21
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (2590 ogłoszeń), które stanowią 98,78% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (21 / 0,80%) oraz dostawy (11 / 0,42%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
2390
WR
213
LE
12
PO
7
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (2390 ogłoszeń) stanowiący 91,15% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
1 488 558
Śr. % wartości wadium
29,90%
Ilość z wadium
923
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 923 przetargów spośród 2622 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 35,20% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 1 488 557,64 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
22 dni
BZP
20 dni
TED
25 dni
Termin od 1-8 dni
26,85%
Średnio wykonawcy mają 22 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 20 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 25 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 704 przetargów co stanowi 26,85% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
28 dni
BZP
30 dni
TED
27 dni
Udzielenie do 14 dni
20,83%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 28 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 1665 co stanowi 20,83% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
1,95%
BZP
0
TED
51
RAZEM
51
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 51 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 1,95% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
1 667 znaków
Śr. długość warunków
5 833 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1667 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 4 strony A4 (5833 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 16% WAGAKRYTERIÓW 90% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,03
Ilość z pozacenowymi
431
Śr. waga kryt. ceny
85%
Śr. ilość kryteriów
1,17
W 2 191 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 84% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 85%. Dla 431 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 10%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 23%
1454
zamawiających
 

 77%
4634
wykonawców
 
Zamawiający
1454
Wykonawcy
4634
RAZEM
6088
Rozpoznano łącznie 6088 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1454 to zamawiający stanowiący 23% tych podmiotów a 4634 to wykonawcy, którzy stanową grupę 77%.