ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

CPV: 03000000-1


Ilość przetargów / części

821 / 2 641

0,59% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 263

0,88% wszystkich wyników

Wartość przetargów

168 302 668

0,10% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2017. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 03000000-1 - Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2017.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2017 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2017 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
821
       Części:       
2 641
Przetargi
BZP  /  TED
691 / 130
Części
BZP  /  TED
1831 / 810
Udział
w rynku
0,59%
Ogłoszono 821 przetargów (co stanowiło 0,59% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 2 641 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   2 263   
BZP
2 050
 
TED
213
 
Udział w rynku
0,88%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 2 263 wyników (części), co stanowiło 0,88% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
168 302 668 PLN
BZP
109 393 866
53 363 zł / przetarg
TED
58 908 802
276 567 zł / przetarg
Udział w rynku
0,10%
Łączna wartość branży to 168 302 668 zł brutto co stanowi 0,10% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
3
Udzielenie
z wolnej ręki
31
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 31 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 3,65% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 3 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
525
Nierozstrzygnięte
postępowania
296
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
952
Spośród wszystkich opublikowanych w 2017 roku postępowań, rozstrzygnięto 525 co stanowiło 63,95% ich liczby. Nierozstrzygnięto 296 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 952 części przetargów co stanowi 36,05% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
852 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,45

Przetargi z 2+ ofertami
1398

Ofert odrzuconych
323 5,83%
Tylko jedną ofertę złożono w 852 przetargach (części) co stanowi 37,65% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 1398 co stanowiło 62,35% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,45 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
93,42%
Usługi
3,90%
Roboty budowlane
2,68%
Dostawy
767
Usługi
32
Roboty Budowlane
22
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (767 ogłoszeń), które stanowią 93,42% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (32 / 3,90%) oraz roboty budowlane (22 / 2,68%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
WR
3
PN
816
LE
2
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (816 ogłoszeń) stanowiący 99,39% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
299 416
Śr. % wartości wadium
37,40%
Ilość z wadium
140
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 140 przetargów spośród 821 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 17,05% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 299 416,08 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
15 dni
BZP
11 dni
TED
37 dni
Termin od 1-8 dni
36,42%
Średnio wykonawcy mają 15 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 37 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 299 przetargów co stanowi 36,42% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
90 dni
BZP
98 dni
TED
33 dni
Udzielenie do 14 dni
7,38%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 90 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 167 co stanowi 7,38% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
1,95%
BZP
7
TED
9
RAZEM
16
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 16 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 1,95% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
niska
Śr. ilość poświadczeń
3 dokumenty
Śr. długość opisu
3 387 znaków
Śr. długość warunków
1 617 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest niski. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 3 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3387 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1617 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 46% WAGAKRYTERIÓW 37% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,20
Ilość z pozacenowymi
378
Śr. waga kryt. ceny
83%
Śr. ilość kryteriów
1,55
W 443 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 54% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 83%. Dla 378 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 63%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 31%
527
zamawiających
 

 69%
1163
wykonawców
 
Zamawiający
527
Wykonawcy
1163
RAZEM
1690
Rozpoznano łącznie 1690 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 527 to zamawiający stanowiący 31% tych podmiotów a 1163 to wykonawcy, którzy stanową grupę 69%.